EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Odjel danas

Odjel danas je moderan odjel čija je osnovna djelatnost dijagnosticiranje i liječenje šećerne bolesti i njenih komplikacija, bolesti štitnjače, doštitne žlijezde, nadbubrežnih žlijezda, te metaboličkih koštanih bolesti. U sklopu Odjela nalazi se stacionarni dio sa 15 postelja, poliklinički dio s dijabetološkom i endokrinološkom ambulantom i savjetovalištem za dijabetes, dnevna bolnica, Centar za bolesti štitnjače i vrata te Centar za mineralni metabolizam i bolesti kalcificiranih tkiva s pratećim ambulantama i savjetovalištem za osteoporozu.Centar za mineralni metabolizam i bolesti kalcificiranih tkiva danas je jedan od vodećih centara u Hrvatskoj koji obuhvaća sve segmente dijagnostike i terapije bolesti kalcificiranih tkiva razvijajući integralni pristup liječenju metaboličkih koštanih bolesti koji uključuje prevenciju, edukaciju, dijagnostiku i liječenje. Koncepcija integralnog liječenja na kojoj se temelji program aktivnosti Centra predstavlja korak naprijed u liječenju koštanih bolesti i u skladu je s najmodernijim pristupom u liječenju ovih bolesti u svijetu.osnivanje ambulante za liječenje debljine i ambulante za dijabetičko stopalo, Jedinice za jednodnevnu dijagnostiku bolesti štitnjače kao i uvođenje novih pretraga i testova u području endokrinologije. Planirana je i kontinuirana edukacija bolesnika sa šećernom bolešću gdje su pripremljena i obrađena brojna pitanja iz ovog područja koja će bolesnicima pomoći u svakodnevnom životu.

Informacije

Voditelj Odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • Doc.dr.sc. Miro Bakula, dr.med.
  specijalist interne medicine, endokrinologije i dijabetologije

Glavna sestra Odjela za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma

 • Marija Rašić, bacc.med.techn.
  telefon: +385 1 3712168
  e-mail: endokrina@kbsd.hr

Liječnici:

 • Mr.sc. Alica Posavi, dr.med.
  specijalistica interne medicine, endokrinologije i dijabetologije
 • Martina Lukšić, dr.med.
  specijalistica interne medicine, endokrinologije i dijabetologije
 • Katarina Borić Draganić, dr.med.
  specijalistica interne medicine, endokrinologije i dijabetologije
 • doc.dr. sc. Ana-Marija Liberati-Pršo, dr.med.
  specijalistica interne medicine, na specijalizaciji endokrinologije i dijabetologije
 • Dubravka Vrljić Borojević, dr.med.
  specijalist interne medicine

Znanstvena i nastavna djelatnost, publicistika

Odjel za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Osijeku gdje se provodi dodiplomska i poslijediplomska nastava. Na Odjelu se također provodi i stručno osposobljavanje polaznika Srednje medicinske škole te prvostupnika. Odjel je edukacijska jedinica u kojoj se provode specijalistička usavršavanja liječnika i medicinskih djelatnika iz endokrinologije i dijabetologije, kao i drugih područja interne medicine.

Od osnutka Odjela provodi se i znanstvena djelatnost koja se značajno proširila, posebice posljednjeg desetljeća, od kada se, pored domaćih znanstvenih projekta, provode i multicentrična međunarodna znanstvena istraživanja. Sve navedeno rezultiralo je porastom broja objavljenih znanstvenih radova te sudjelovanjem djelatnika Odjela u formiranju smjernica iz područja endokrinologije i dijabetologije. Liječnici Odjela također aktivno sudjeluju na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima.

Centar za mineralni metabolizam i bolesti kalcificiranih tkiva danas je jedan od vodećih centara u Hrvatskoj koji je uključen u dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i Osijeku, a sudjelujući u velikim znanstveno-istraživačkim projektima stekao je i međunarodni ugled.

povijest odjela

Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma osnovan je 1978. godine kao stručna jedinica za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma s polikliničkom službom za dijabetes i endokrinologiju u okviru Odjela za hitnu internu medicinu. Zbog stručne aktivnosti i opsega posla, 1999. godine Jedinica prerasta u Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, a od 2004. godine postaje Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, kao ustrojbena jedinica Klinike za unutarnje bolesti.

Neposredno pred osnivanje Odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma 1999. godine, nabavljen je ultrazvučni aparat za pregled štitnjače i vrata koji je vrlo brzo počeo s rutinskim radom u punom opsegu. Nabavkom sofisticirane opreme i nakon provedene edukacije, 2003. godine uvedena je jedinstvena metoda za ispitivanje inzulinske rezistencije, ručni “clamp”, čije su mogućnosti ispitivanje inzulinske rezistencije i ocjena uspješnosti različitih terapijskih postupaka u bolesnika sa šećernom bolesti. Jedan je od rijetkih Odjela u Hrvatskoj koji je uspio uspostaviti ovu zahtjevnu metodu.

U sklopu Odjela nalazi se i Centar za mineralni metabolizam i bolesti kalcificiranih tkiva, nastao iz Kliničkog laboratorija za mineralni metabolizam koji je 1985. godine osnovan u sklopu Zavoda za nefrologiju i dijalizu. U okviru tog laboratorija njegov utemeljitelj, prof.dr.sc.Dalibor Krpan, prim.dr.med., uveo je u kliničku praksu u Hrvatskoj nove tehnike i metode dijagnostike te liječenja metaboličkih koštanih bolesti među kojima su: mjerenje gustoće kosti (denzitometrija kosti), trasiliakalna biopsija i histomorfometrija kosti, danas temeljne dijagnostičke metode u području metaboličkih koštanih bolesti, kao i “Tae Do”, novi sustav tjelovježbe namijenjen prevenciji i liječenju osteoporoze.

Utemeljitelj i voditelj Odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma od osnutka do 2014 godine bio je dr.sc. Stjepan Balić, prim.dr.med.

Skip to content