EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

ustroj KBSD

Ustroj KBSD

Ured ravnatelja

Telekonferencijska soba za Ured ravnatelja  (moderator se obavezno prijavljuje putem AAI@Edu.hr zaposlenika Bolnice, po uključenju sudionika može zaključati sobu lozinkom)

Ravnatelj Bolnice
Prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim.  dr. med.

Zamjenica ravnatelja
Dr.sc. Ivana Mikačić, prim. dr. med.

Pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje
Snježana Klarić, univ. spec. oec.

Pomoćnica ravnatelja za kontrolu kvalitete i nadzor
Dr.sc. Ivana Mikačić, prim. dr. med.

v.d. Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra bolnice
Sanja Ljubičić, dipl. med. techn

Tajnice ravnateljstva

 • tajnica Ureda ravnatelja i poslovodstva
  Jadranka Perlić
 • tajnica pomoćnika ravnatelja
  Dragica Gmaz

Medicinske sestre

 • glavna sestra za poslove nadzora nad sprječavanjem i suzbijanjem bolničkih infekcija
  Brankica Grgurić, dipl.med.techn.
 • glavna sestra za osiguranje i unapređenje kvalitete
  Sanja Ljubičić, dipl.med.techn.
 • glavna sestra za edukaciju
  Tanja Lupieri, mag. med. techn.

 Vozač

 • Nikola Špoljar

Upravno Vijeće

prof.dr.sc Darko Kaštelan – predsjednik
doc.dr.sc. Branko Ančić
doc.dr.sc. Ana Bobinac, dipl.oec.
Davor Katavić, dipl.oec.
Tomo Pavić, dr.med.
doc.dr.sc. Boris Šimunjak, prim.dr.med.
Dubravka Ivanić, dipl.med.techn.

Povjerenstva i vijeća

Stručno vijeće Bolnice
prof.dr.sc. Berivoj Mišković, prim.dr.med. – predsjednik

članovi:
zamjenik ravnatelja
pomoćnik ravnatelja za ekonomske poslove i nemedicinske djelatnosti
pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i nadzor
rukovoditelj jedinice za osiguranje i unapređenje kvalitete
predstojnik Klinike za unutarnje bolesti
zamjenik predstojnik Klinike za unutarnje bolesti
predstojnik Klinike za kirurgiju
zamjenik predstojnika Klinike za kirurgiju
predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo
zamjenik predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo
predstojnik Klinike za neurologiju
predstojnik Klinike za očne bolesti
predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
predstojnik Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
predstojnik Zavoda za ortopediju
predstojnik Zavoda za urologiju
predstojnik Zavoda za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju
predstojnik Zavoda za radiologiju
predstojnik Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
predstojnik Zavoda za patologiju i citologiju
predstojnik Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Nazivi položaja/radnih mjesta u muškom rodu odnose se podjednako i na muški i ženski rod.

U slučaju odsutnosti nekoga od članova, mijenja ga zdravstveni radnik koji je raspoređen u zamjeni na taj položaj/radno mjesto.

 

Etičko povjerenstvo
mr.sc. Tomislav Hafner, prim.dr.med., predsjednik
prof.dr.sc. Biljana Kuzmanović Elabjer, prim.dr.med., zamjenica predsjednika
doc.dr.sc. Hrvoje Budinčević, prim.dr.med., član
Kristina Zečević, dipl.iur., članica
doc. Sunčana Roksandić Vidlička, dipl.iur., članica

Etičko povjerenstvo – upute i naputci

Povjerenstvo za lijekove
dr.sc. Ivana Mikačić, prim.dr.med., predsjednica
dr.sc. Danijela Bejuk, prim.dr.med., članica
Nikolina Marić, dr.med., članica
dr.sc. Đuro Plavljanić, prim.dr.med., član
doc.dr.sc. Sanja Tomasović, dr.med., članica

Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija
dr.sc. Danijela Bejuk, prim.dr.med., predsjednica
Nikolina Marić, dr.med., zamjenica predsjednice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., ravnatelj Bolnice
Sanja Ljubičić, dipl.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra Bolnice
Brankica Grgurić, dipl.med.techn., glavna sestra za poslove nadzora nad sprječavanjem i suzbijanje bolničkih infekcija
prof.dr.sc. Goran Tešović, dr.med., član
Diana Mihalac, dr.med., članica
doc.dr.sc. Hrvoje Budinčević, prim.dr.med., član
Ivanka Janiška, dr.med., članica
izv. prof. prim. dr. sc. Višnja Nesek Adam, dr. med., članica

Odbor za zaštitu na radu
Sanja Ljubičić, dipl.med.techn., v.d.pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra Bolnice
Nikola Panić, struč.spec.ing.sec., član
Ruža Dragičević, dr.med.
Ivan Klancir, struč.spec.ing.sec., član

Povjerenstvo za unutarnji nadzor
mr.sc.Vinko Bakula, prim.dr.med., predsjednik
doc.dr.sc. Boris Šimunjak, dr.med., član
Tomislav Matejić, dr.med., član
Ivanka Bekavac Vlatković, dr.med., članica
Branka Balaban, članica
Sanja Ljubičić, dipl.med.techn., v.d.pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra Bolnice

Povjerenstvo za kvalitetu
dr.sc. Ivana Mikačić, prim.dr.med., predsjednica
Maja Mačković, dr.med., Klinika za unutarnje bolesti
dr.sc. Marko Sever, dr.med., Klinika za kirurgiju
dr.sc.Ivanka Bekavac Vlatković, prim.dr.med., Klinika za ginekologiju i porodništvo, ginekologija i porodiljstvo
prof.dr.sc. Zora Zakanj, prim.dr.med., Klinika za ginekologiju i porodništvo, pedijatrija
doc.dr.sc. Hrvoje Budinčević, prim.dr.med., Klinika za neurologiju
Senad Ramić, dr.med., Klinika za očne bolesti
prof.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim.dr.med., Klinika za anesteziju., reanimatologiju i intenzivno liječenje i Objedinjeni hitni bolnički prijam
Slaven Ovčariček, dr.med., Zavod za urologiju
doc.dr.sc. Boris Šimunjak, prim.dr.med., Zavod za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
prof.dr.sc. Alan Ivković, prim.dr.med., Zavod za ortopediju
Antun Jurinić, mag.physioth., Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
dr.sc. Lora Dukić, spec.med.biochem., Zavod za medicinsko-laboratorijsko dijagnostiku
dr.sc. Gabrijela Stanić, prim. dr.med., Zavod za patologiju i citologiju
Sanja Maraković, dr.med., Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije
mr.sc.Gabrijela Kos, mag.pharm., Bolnička ljekarna
Sanja Ljubičić, dipl.med.techn., v.d.pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra Bolnice
Maja Pipić, dipl.med.techn., koordinator za tkiva-eksplantacija
Brankica Grgurić, dipl.med.techn., glavna sestra za poslove nadzora nad sprječavanjem i suzbijanje bolničkih infekcija
Radmila Vrbat, bacc. med. techn., sestrinstvo
Karolina Jolić, bacc.med.techn., Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete
doc.dr.sc. Ingrid Marton. dr.med., Klinika za ginekologiju i porodništvo
Domagoj Rašić, dr.med., predstavnik specijalizanata
Petar Pekić, dr.med., Klinika za unutarnje bolesti

Povjerenstvo za vrednovanje bolničkog liječenja
doc.dr.sc. Edvard Galić, prim.dr.med., predsjednik
dr.sc.Krešimir Luetić, dr.med., član
Dalibor Crvenković, dr.med., član
dr.sc. Vladimir Blagaić, prim.dr.med., član
Senad Ramić, dr.med., član
doc.dr.sc. Hrvoje Budinčević, prim.dr.med.,član
Slaven Ovčariček, dr.med., član
Ivan Raguž, dr.med., član

Organizacijska struktura

Klinika za unutarnje bolesti
Klinika za kirurgiju
Klinika za ginekologiju i porodništvo
Klinika za neurologiju
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Klinika za očne bolesti
Zavod za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Zavod za urologiju
Zavod za ortopediju
Zavod za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju
Zavod za radiologiju
Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Zavod za patologiju i citologiju
Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije
Središnji hitni prijam

Zajedničke službe:
– Ured ravnatelja

– Služba za pravne i kadrovske poslove (poslovi vezani uz parnične, prekršajne i upravne postupke, poslovi vezani uz tijela i povjerenstva Bolnice, kadrovski poslovi, poslovi vezani uz Urudžbeni zapisnik, prijam i otpremu pošte te Arhiv, poslovi zaštite na radu) – pročelnica Službe Kristina Zečević, dipl.iur.

– Služba za financijsko materijalno poslovanje (Odjel za financije, knjigovodstvo, plan i analizu, Odjel prodaje, Odjel nabave i javne nabave. Služba obavlja sve poslove vezane uz financije Bolnice, knjiženje svih poslovnih promjena, obračun svih izvršenih zdravstvenih i nezdravstvenih usluga Bolnice te kompletnu nabavu materijala i usluga vezanih uz redovno poslovanje Bolnice.) – pročelnica Službe Sonja Minić, dipl.oec.

– Služba za opće i servisne poslove (poslovi vezani za administritiranje u medicinskim ustrojstvenim jedinicama, Savjetovalište za medicinsku potpomognutu oplodnju, poslovi socijalnog rada)- pročelnica gđa Aleksandra Svečnjak, mag. iur

– Služba za informatičku tehnologiju – pročelnik Službe Zoran Kordun, dipl. inf.

– INDOK – Medicinska knjižnica Bolnice

– Ljekarna Bolnice

– Služba za uslužne djelatnosti (Odsjek održavanja čistoće, Odsjek serviranja hrane, Odsjek transporta pacijenata, rublja, sterilnog i infektivnog materijala, Odsjek sabirnice i distribucije rublja, Odsjek portirskih poslova) – pročelnik Službe Darko Vučko, dipl.med.techn.

– Tehnička služba – pročelnik Službe Arno Leon Lasić, dipl. ing. tel. 3712-370

Sindikalna aktivnost – tel. 3712-104

IT

Služba za informatičku tehnologiju

kontakt: it @ kbsd.hr

 

Mole se djelatnici KB Sveti duh koji imaju prijavu kvara informatičke i telekomunikacijske opreme da tu prijavu obavezno šalju preko prijave kvara putem SPP-a ili direktno na mail prijavakvara@kbsd.hr.

 

Pročelnik Službe za informatičku tehnologiju

Zoran Kordun, dipl. inf., kontakt: 091 3713 473

 

Telekomunikacije:
Marijan Zagajšak, 22129, 3712 385,

 

Sistem administrator za složene IT sustave: Mario Luheni, bacc. ing. techn. inf.

mob: 22502, 091 3712 502

 

Pasivna mrežna oprema:

Marijan Zagajšak, 22129, 3712 385,

Igor Borojević  22095, 0913712095

 

Sučelje bolnice spojeno je na CARNet i internet sa 1 Gbps optičkim priključkom

 

Bolnički Sustav Prijema Pacijenata (SPP) – BIS:  VEOS-DOM d.o.o.,  kontakt Bruno Bontempo 091 162 0906

Radiološki web arhivski sustav: “Exa PACS”,  kontakt dvukman@viztek.net

software eTraige u Hitnoj pomoci KBSD, Medik Zagreb d.o.o.

Korisni linkovi

Što još potražiti u Bolnici

 • Bolnička kapelica
 • Banka
 • Prodavaonice
 • Zalogajnica
 • Šetališta
 • Frizerski salon

Telekonferencijska soba - "Ured"

Skip to content