EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Financijska transparentnost

Financijska transparentnost

Naputkom o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 59/23) propisan je okvirni sadržaj, minimalni skup podataka te način javne objave informacija o trošenju sredstava (Naputak je dostupan na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2023_06_59_1003.html).

Informacije o trošenju sredstava, odnosno informacije o isplatama pravnim i fizičkim osobama iz financijskog plana Kliničke bolnice „Sveti Duh“ dostupne su na slijedećem linku:

https://kbsd.transparentnost.pakel.hr/isplateList

Skip to content