EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Zdravstveno osiguranje i naplata usluga

Svi korisnici obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) imaju pravo na punu zdravstvenu zaštitu uz plaćanje participacije koja iznosi 20% od ukupnog iznosa računa za pruženu uslugu. Taj iznos ne može biti veći od 265,44€ po računu niti manji od 3,31€ za specijalističke preglede, odnosno 6,62€ za dijagnostičke postupke. Ako se osiguraniku pruži dijagnostička usluga čija je cijena niža od propisanog minimalnog iznosa participacije tada on plaća puni iznos pružene usluge.

Troškovi bolničke zdravstvene zaštite za liječenje akutnih bolesti ne može biti veći od 265,44€ po računu niti manji od 13,29€ po danu bolničkog liječenja.

Korisnici dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a i osiguravajućih kuća Croatia zdravstveno osiguranje, Triglav osiguranje, Wiener osiguranje Viena Insurance Group, Uniqa osiguranje, Allianz Zagreb, Merkur osiguranje, Generali osiguranje i Agram life osiguranje d.d. oslobođeni su plaćanja participacije osim u slučaju korištenja lijekova s “B liste”.

Korisnici dopunskog zdravstvenog osiguranja ostalih osiguravajućih kuća plaćaju participaciju, a s izdanim računom mogu naknadno od svoje osiguravajuće kuće tražiti podmirenje troška sukladno ugovorenoj polici zdravstvenog osiguranja s osiguravateljem.

Korisnici privatnih zdravstvenih osiguranja i strani državljani dogovaraju se o troškovima liječenja sa svojom osiguravajućom tvrtkom. Klinička bolnica Sveti Duh im izdaje predračun za tražene usluge prema kojem unaprijed plaćaju predviđene troškove.

Troškove zdravstvenih usluga za strane državljane koji koriste putno osiguranja snose njihovi osiguravatelji. Plaćanje ovih usluga može se obaviti nakon pružene zdravstvene usluge uz obvezno “pismo namjere plaćanja” osiguravatelja.

Pacijenti koji nisu osigurani sami snose troškove liječenja i pretraga. Plaćaju ih pri upisu u bolnicu ili prije obavljanja pretraga. Isto vrijedi i za strane državljane koji se odluče za zdravstvene usluge koje se rade u našoj bolnici.

Smještaj u bolničkim apartmanima posebno se plaća.

Skip to content