EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
8 (Demo)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017),

ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

  1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist patologije, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

              –  završen medicinski fakultet
–  uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz patološke anatomije
–  odobrenje za samostalan rad

  1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu molekularni biolog, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

               –  završen prirodoslovni – matematički fakultet, Biološki odsjek

               –  1 godina radnog iskustva u struci

  1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, na neodređeno vrijeme (m/ž)

   Uvjeti:

– završen preddiplomski studij medicinsko – laboratorijske dijagnostike (VŠS)

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad

– 1 godina radnog iskustva u struci

  1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno – laboratorijski tehničar/ka, na neodređeno vrijeme (m/ž)

            Uvjeti:

            – završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)

            – položen stručni ispit

            – odobrenje za samostalan rad

  1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu administrativni referent u Službi za pravne i kadrovske poslove, na neodređeno vrijeme (m/ž)

             Uvjeti:

             –  završena srednja škola, upravnog smjera (SSS)

             –  poznavanje poslovnih informatičkih sustava

             –  1 godina radnog iskustva u struci

  1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu referent obrade izlazne dokumentacije u Službi za financijsko materijalno poslovanje na  neodređeno vrijeme (m/ž)

             Uvjeti:

              – završena srednja škola, ekonomskog smjera (SSS)

              – 1 godina radnog iskustva

              – poznavanje rada na računalu,

  1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik sestrinstva, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

            Uvjeti:

             – završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)

   – odobrenje za samostalan rad

   – 1 godina radnog iskustva u struci

  1.  5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

   Uvjeti:

             – završena medicinska škola (SSS)

             – odobrenje za samostalan rad

   – 1 godina radnog iskustva u struci

  1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu skladištara u Bolničkoj ljekarni na određeno vrijeme,  radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:

– SSS kemijskog ili farmaceutskog smjera

– 1 godina radnog iskustva u struci

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na stručno testiranje i razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke  kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“-  http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

– 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

– 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresuKlinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                                                                       Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content