EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

  1.  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik sestrinstva, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
– završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
– odobrenje za samostalan rad

  1.  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
– završena medicinska škola (SSS)
– odobrenje za samostalan rad

  1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
– završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad

  1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu farmaceutskog tehničarana određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
– završena srednja farmaceutska škola
– 1 godina radnog iskustva u struci

  1. 6 (šest) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
– završena osnovna škola (NSS)

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.
Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na stručno testiranje i razgovor s povjerenstvom.
Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanjuhttps://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

– 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS
– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
– 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresuKlinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.
Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content