Natječaji za zaposlenja

 

 

Datum objave: 20.09.2017.

Obavijest

Razgovor sa kandidatima za radno mjesto: pomoćni radnik za transport - 1 izvršitelj će se održati u petak, 22. rujna 2017. u 11 sati u prostorijama Službe za uslužne djelatnosti.


Datum objave: 15.09.2017.

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2017. godinu odobrenom od Ministarstva zdravlja, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1.  
abdominalne kirurgije 1 izvršitelj
 1.  

anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

2 izvršitelja

 1.  

gastroenterologije

1 izvršitelj

 1.  

ginekologije i opstetricije

1 izvršitelj

 1.  

hitne medicine

2 izvršitelja

 1.  

kardiologije

1 izvršitelj

 1.  

kliničke radiologije

2 izvršitelja

 1.  

nefrologije

1 izvršitelj

 1.  

oftalmologije i optometrije

2 izvršitelja

 1.  

opće interne medicine

1 izvršitelj

 1.  

pulmologije

1 izvršitelj

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,

 • odobrenje za samostalan rad.

Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,

 2. Životopis,

 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,

 4. Presliku diplome medicinskog fakulteta,

 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

 6. Presliku odobrenja za samostalan rad,

 7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

 9. Presliku nagrada za vrijeme studija,

 10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

 11. Popis i preslike objavljenih radova s područja struke, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „in extenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,

 12. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,

 13. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o evidentiranom stažu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, izdanu za vrijeme trajanja ovog natječaja (radi omogućavanja točnog izračuna staža).

 

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, biti će bodovan težinski prosjek.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno ad 13. biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 i na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr, u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 08.09.2017.

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na:

 

 1.    1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu diplomirani pravnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VSS dipl.iur ili mag.iur.

- 6 godina radnog iskustva u struci

- položen pravosudni ispit

- poznavanje poslovnih informatičkih sustava

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši referent nabave na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS/SSS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu sistem administrator za složene IT poslužiteljske sustave na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS - završen preddiplomski studij informacijskog smjera ili sistem-administracijsko usmjerenje informatičkog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnog radnika za transport na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

-  NKV - završena osnovna škola

 

Ugovori o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet VŠS

- 6 mjeseci za radno mjesta za koje je uvjet VSS

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 

Potpisane prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za natječaj - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj i poziva se na pravo prednosti kod prijama u javnu službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                  

                                                                                                          Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 14. lipnja 2017.

OBAVIJEST

Kandidati koji su izabrani po Natječaju za zapošljavanje od 26.5.2017. godine trebaju se javiti u Kadrovsku službu u ponedeljak 19.6. i utorak 20.6. 2017. godine.

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Marina Rukavina, dipl. med. techn.

 


 

Datum objave: 13. lipnja 2017.

Izvješće o provedenom Natječaju i prijedlog za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme  medicinske sestre/tehničari SSS (pdf)

Izvješće o provedenom Natječaju i prijedlog za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme za prvostupnice sestrinstva (pdf)

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 12. lipnja 2017.

 

Izvješće o provedenom Natječaju i prijedlog za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme za primalje asistentice SSS (pdf)

Izvješće o provedenom Natječaju i prijedlog za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme za prvostupnice laboratorijske dijagnostike (pdf)

Izvješće o provedenom Natječaju i prijedlog za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutski tehničar SSS (pdf)

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 09. lipnja 2017.

Kandidati za radno mjesto prvostupnice sestrinstva koji su na pismenom ispitu točno odgovorili na 24 i više pitanja, pozivaju se na intervju u ponedeljak u 10,00 sati u ginekološku predavaonu.

Popis kandidata za radno mjesto bacc. med. techn. (pdf)

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 09. lipnja 2017.

Zagreb,  9. lipanj 2017. godine

OBAVIJET MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARI SSS (pdf)

Kandidati koji su se javili na Natječaj 26. svibnja za rad na radno mjesto medicinska sestra/ tehničar SSS i koji su prisustvovali pismenom ispitu pozivaju se na intervju u ponedeljak 12. lipnja u 10,30 sati u ginekološku predavaonu.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 08. lipnja 2017.

 

Obavijest o rezultatima pismene provjere znanja za primalje asistentice održane 8. lipnja u 10,00 sati. (pdf)

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 07. lipnja 2017.

Ispravak za kandidatkinju Valentina Brletić
vezano uz natječaj koji je objavljen
u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 22. svibnja 2017. godine
(pdf)

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 07. lipnja 2017.

 

OBAVIJEST kandidatima koji su se javili na natječaj za zapošljavanje objavljen 26. svibnja 2017. godine.

Popis kandidata za radno mjesto bacc. med. techn (pdf)


 

Datum objave: 06. lipnja 2017.

Na osnovi članka 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 22. svibnja 2017. godine, donose se

ODLUKE

o izabranim kandidatima po natječaju, za radno mjesto prema slijedećim dokumentima:


Izabrani kandidati dužni su u zadanom roku javiti se u kadrovsku službu (gosp. Boris Holjevac).

 

Ravnatelj Bolnice 
                                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 


 

Datum objave: 01. lipnja 2017.

 

 


Ur.broj: 01-03-2566
Zagreb, 31.05.2017.
 
 
 
 
                                                                                    
Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 26.04.2017.  ravnatelj  Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi
 
 
    ODLUKU
Stavlja se izvan snage točka 2. Odluke ur.broj: 01-03-2521 od 30.05.2017., kojom je na radno mjesto administrativnog referenta izabrana Meria Kolić.
Na navedeno radno mjesto izabire se Sunčica  Čulo.
 
Obrazloženje
Dana 31.05.2017., Meria Kolić dostavila je obavijest o novonastalim zdravstvenim problemima zbog kojih nije u mogućnosti stupiti u radni odnos.
Slijedom navedenoga Odlučeno je kao u dispozitivu.
 
       .                                                                                           Ravnatelj  
                                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.
 


Datum objave: 30. svibnja 2017.

 

 

 
 
 
Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 26.04.2017.  ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi
 
 
ODLUKU
 
Marija Čale, univ.bacc.oec.,  izabrana je za rad na radnom mjestu glavni likvidator plaća – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“ s početkom rada dana 01.06.2017.
 
 
 
    Ravnatelj 
                                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.
 
                                                                                   

Ur.broj: 01-03-2515

Zagreb, 30.05.2017.


 

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 26.04.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Marina Mihalić Jakopčević, dipl.oec., izabrana je za rad na radnom mjestu likvidator ulaznih računa i platnog prometa – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“ s početkom rada dana 01.06.2017.

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Ur.broj: 01-03-2523

Zagreb, 30.05.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 26.04.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Anđa Protuđer, univ.bacc.oec., izabrana je za rad na radnom mjestu višeg referenta nabave – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“ s početkom rada dana 01.06.2017.

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-2521

Zagreb, 30.05.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 26.04.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Na radno mjesto administrativni referent – 2 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“ s početkom rada dana 01.06.2017. izabrani su sljedeći kandidati:

1.Dario Jurković

2.Meria Kolić – zaposlena sukladno članku 9. st. 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 152/14)

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Ur.broj: 01-03-2511

Zagreb, 30.05.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 26.04.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Na radno mjesto stručnog referenta - 3 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“ s početkom rada dana 01.06.2017. izabrane su sljedeće kandidatkinje:

1.Valentina Klančir Vuković

2.Antonia Oslaković

3.Snježana Posarić

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Ur.broj: 01-03-2530

Zagreb, 30.05.2017.

 

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 26.04.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Zdravko Halambek izabran je za rad na radnom mjestu električar – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“ s početkom rada dana 01.06.2017.

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Ur.broj: 01-03-2511

Zagreb, 30.05.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 26.04.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Na radno mjesto portir – 2 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“ s početkom rada dana 01.06.2017. izabrani su sljedeći kandidati:

1.Cvitan Opačak

2. Ivica Pađen

Obrazloženje

Kandidati su izabrani temeljem prednosti pri zapošljavanju u javnim službama, ustanovama, tijelima državne uprave i tvrtkama u državnom vlasništvu , a sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13148/13, 92/14 )

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Ur.broj: 01-03-2527

Zagreb, 30.05.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 26.04.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Ivica Mrvčić izabran je za rad na radnom mjestu skladištar – 1 izvršitelj (m/ž) u Bolničkoj ljekarni na određeno vrijeme trajanju od jedne godine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ s početkom dana 01.06.2017.

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Ur.broj: 01-03-2528

Zagreb, 30.05.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 26.04.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Mihaela Crljenac izabrana je za rad na radnom mjestu farmaceutski tehničar – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja u KB „Sveti Duh“ s početkom rada dana 01.06.2017.

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Ur.broj: 01-03-2525

Zagreb, 30.05.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 26.04.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Hrvoje Trajbar izabran je za rad na radnom mjestu vodoinstalater i serviser medicinskih plinova -1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“ s početkom rada dana 01.06.2017.

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Ur.broj: 01-03-2519

Zagreb, 30.05.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 26.04.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Martina Skender Lojen, univ.bacc.oec., izabrana je za rad na radnom mjestu višeg referenta za javnu nabavu – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“ s početkom rada dana 01.06.2017.

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 26. svibnja 2017.

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij medicinsko- laboratorijske dijagnostike (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1. 40 (četrdeset) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra / medicinski tehničar općeg smjera na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1. 8 (osam) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja – asistentica na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu fizioterapeutski tehničar na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer fizioterapeutski tehničar (SSS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 

Ugovor o radu ad I. i ad II. zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Ugovor o radu ad III., ad IV. i ad V. zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz

napomenu: „Za natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 22. svibnja 2017.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ


 

Za stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika (pripravnika) za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

 1. dvadeset (20) medicinskih sestara/tehničara SSS
 2. petnaest (15) primalja – asistentica SSS
 3. šest (6) zdravstveno – laboratorijskih tehničarki/tehničara SSS
 4. trideset dvoje (32) stručnih prvostupnica/prvostupnika sestrinstva VŠS
 5. jedanaest (11) stručnih prvostupnica/prvostupnika radiološke tehnologije VŠS
 6. dvadeset dvoje (22) stručnih prvostupnica/prvostupnika fizioterapije VŠS
 7. deset (10) prvostupnica/prvostupnika medicinsko – laboratorijske dijagnostike VŠS


 

Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti:životopis, presliku domovnice i :

Ad 1., 2. i 3: preslike svjedodžbe o završnom ispitu i svjedodžbi svih razreda tijekom školovanja

Ad 4., 5., 6. i 7:preslike svjedodžbe ili diplome i presliku prijepisa ocjena.


 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za natječaj za stručno osposobljavanje – ne otvarati“.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Bolnice.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 16. svibnja 2017.

Nakon provedene provjere znanja i stručnih sposobnosti, intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao stručnog referenta, održat će se dana 18. svibnja 2017. godine u sobi 18. Upravne zgrade Bolnice prema slijedećem rasporedu:

 1. u 9,00 sati Valentina Klančir Vuković (rezultati: 8, 7.5,10 bodova)
   
 2. u 9,20 sati Antonia Oslaković (rezultati: 7, 7, 10 bodova)
   
 3. u 9,40 sati Snježana Posarić (rezultati na testu: 7, 7, 8 bodova)

Ostali kandidati koji su pristupili, nisu položili pisanu provjeru znanja i stručnih sposobnosti, a uvid u provedeno bodovanje svaki kandidat može izvršiti isključivo na dan intervjua u vremenu od 8 do 9 sati u sobi 18. upravne zgrade Bolnice.


Datum objave: 11. svibnja 2017.

Zagreb, 11.05.2017.

POZIV NA PROVJERU ZNANJA I STRUČNIH SPOSOBNOSTI

Za kandidate za radno mjesto:

 1. skladištar u Bolničkoj ljekarni (1 izvršitelj);
 2. farmaceutski tehničar (1 izvršitelj).

Provjera znanja i stručnih sposobnosti za kandidate za radno mjesto skladištar u Bolničkoj ljekarni (1 izvršitelj) održat će se dana 23.05.2017. godine u 08:00 sati u Bolničkoj ljekarni Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prema sljedećem rasporedu:

 1. Ivica Mrvčić
 2. Tanja Krstić
 3. Ivana Pavlinić Bartol
 4. Bruno Hammad
 5. Damir Pečanić
 6. Manuela Rade
 7. Ivan Mihoković

 

2. Provjera znanja i stručnih sposobnosti za kandidate za radno mjesto farmaceutski tehničar (1 izvršitelj) održat će se dana 22.05.2017. godine u 08:00 sati u Bolničkoj ljekarni Kliničke bolnice „Sveti Duh“

prema sljedećem rasporedu:

 

 1. Mateo Butorac
 2. Sara Tihelka
 3. Ljiljana Gatarić
 4. Marija Ban
 5. Filip Hanžek
 6. Paola Šurina
 7. Marijana Katušić
 8. Kristina Milić
 9. Monika Rajković
 10. Dragoslava Pušec
 11. Ana Jeličić
 12. Dina Hammad
 13. Snježana Belar
 14. Mihaela Crljenac
 15. Ivana Bosančić
 16. Boris Božić
 17. Vlasta Sugj
 18. Gabrijela Sočec
 19. Magdalena Majnarić
 20. Sara Zekić
 21. Antonela Petričević.

 

Na popisu se ne nalaze kandidati koji su prijave dostavili izvan roka, koji su dostavili nepotpune prijave (bez dokaza o ispunjavanju uvjeta) i kandidati koji ne ispunjavaju jedan ili  više od uvjeta traženih natječajem (neodgovarajuća stručna sprema, nedostatak staža u struci).

 

 

                                                                       VODITELJICA BOLNIČKE LJEKARNE

                                                                       mr.sc. Gabrijela Kos, mag.pharm.

 

 Datum objave: 10. svibnja 2017.
Obavijest:
Razgovor sa kandidatima za radno mjesto: portir - 2 izvršitelja će se održati u petak,12. svibnja 2017. u 11 sati u prostorijama Službe za uslužne djelatnosti.

 


Datum objave: 09. svibnja 2017.

Obavijest:

POZIV NA PROVJERU ZNANJA I STRUČNIH SPOSOBNOSTI 

za kandidate za radno mjesto: stručni referent – 3 izvršitelja

Provjera znanja i stručnih sposobnosti za kandidate za radno mjesto „stručni referent“ održat će se dana

 

15. svibnja 2017. godine u Sali za sastanke, soba broj 4, u zgradi Uprave Kliničke bolnice "Sveti Duh"

prema slijedećem rasporedu:

 

u 9,45 sati kandidati:

 1. Kristina Kalafatić Sočković
 2. Ana Draganović
 3. Josipa Jolić
 4. Danijela Antončić Mihajlović
 5. Danijela Vuglač Ešegović
 6. Mihaela Štimac
 7. Iva Marinić
 8. Barbara Špalj
 9. Latica Banović
 10. Dorotea Kalaj
 11. Žarko Jakšić
 12. Kristina Župić
 13. Karolina Hlad
 14. Evica Vicić
 15. Tatjana Kolarić
 16. Anamaria Matijevac
 17. Tatjana Špoljar
 18. Karla Pipić
 19. Janja Hrkač
 20. Martina Holetić
 21. Ivana Begić
 22. Nikolina Pavlaković
 23. Maja Samec
 24. Ivana Lukić
 25. Mihaela Vujica
 26. Gordana Frančić
 27. Tatjana Čičin-Šain

 

u 11,00 sati kandidati:

 1. Maja Krajina
 2. Sanja Prekratić
 3. Marina Legac
 4. Rikard Kraguljac
 5. Maja Kasunić
 6. Sandra Pejić Detelbah
 7. Bojan Podnar
 8. Mirjana Janjiš
 9. Marina Makar
 10. Gordana Prajdić
 11. Snježana Posarić
 12. Ivan Kaić
 13. Gordana Janjiš
 14. Veronika Horvat
 15. Tihomir Vučić
 16. Mia Obajdin
 17. Ana Tomić
 18. Karolina Čemerin
 19. Valentina Kušterbajn
 20. Kristina Vujica
 21. Mateja Poljak
 22. Dario Jurković
 23. Adrijana Lijović
 24. Renata Stipić
 25. Valentina Klančir Vuković
 26. Mateja Čupar
 27. Azra Halilčević

 

u 12,15 sati kandidati:

 1. Josip Jakopinac
 2. David Zajc
 3. Meria Kolić
 4. Ivana Pavić
 5. Daniel Mušić
 6. Darija Evđenić
 7. Martina Šlogar
 8. Josipa Čiček
 9. Marina Mihalić Jakopčević
 10. Maja Kolarec
 11. Marina Obradović
 12. Andrijana Križanec
 13. Vedrana Veverec
 14. Pamela Bizik Pikutić
 15. Dino Mimica
 16. Antonija Bednjički
 17. Anja Pukšić
 18. Maja Gredičak
 19. Ivana Dumančić
 20. Sanja Benić
 21. Antonia Oslaković
 22. Karmenka Bojić
 23. Martina Fišter
 24. Jelena Melher Ipša
 25. Ivona Došen
 26. Zvjezdana Nađ Dujmović
 27. Nikolina Kruk

 

Na popisu se ne nalaze kandidati koji su prijave dostavili izvan roka, koji su dostavili nepotpune prijave (bez dokaza o ispunjavanju uvjeta) i kandidati koji ne ispunjavaju jedan ili više od uvjeta traženih natječajem (neodgovarajuća stručna sprema, nedostatak staža u struci).

 

 

Datum objave: 04. svibnja 2017.

OPIS POSLOVA, NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI I LITERATURA za radno mjesto pod rednim brojem 6/ stručni referent - 3 izvršitelja

OPIS POSLOVA

 • Zaprima medicinsku dokumentaciju i kontaktira s pacijentima (upisuje pacijente na bolničko liječenje, upisuje pacijente po ambulantama hitnog prijama, upućuje pacijente prema pripadajućim ambulantama, daje im tražene informacije u neposrednom kontaktu ili odgovara na telefonske upite), kontaktira s pratnjom pacijenata.
 • Sakuplja uputnice po ambulantama nakon obavljenih pregleda, naplaćuje i obračunava usluge, slaže obračune usluga po matičnom broju ili redoslijedu dolaska pacijenata, arhivira ih i dnevno prosljeđuje u Službu prodaje, a naplaćenu participaciju predaje na blagajni Bolnice.
 • Vrši predbilježbe pacijenata za ambulantno liječenje prema rasporedu rada ambulanti i liječnika.
 • Ispunjava razne tiskanice i obrasce (nalog za sanitetski prijevoz, tiskanice za medicinska pomagala), poziva sanitetski prijevoz, fotokopira dokaze o zdravstvenom osiguranju pacijenata izvan sustava HZZO.
 • Obavještava nadležnog rukovoditelja o prijamu pacijenata bez zdravstvenog osiguranja i prijamu pacijenata stranih državljana.
 • Provjerava podatke pacijenata iz dokumentacije, npr. MBO, OIB, dopunsko osiguranje.
 • Priprema radni prostor i vodi brigu o naručivanju potrošnog pribora i organiziranja servisiranja uredskih strojeva.

 

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI

 1. Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti.
 3. Za svaki dio provjere stručnih sposobnosti (tri dijela) dodjeljuje se od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 7 bodova.
 4. Prvih 15 kandidata koji su s uspjehom položili pisanu provjeru znanja i sposobnosti, temeljem liste reda prvenstva, upućuju se na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao, a rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, te se smatra da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 7 bodova.
 5. Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu, s time da se na listi navode samo kandidati koji su zadovoljili.
 6. Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN broj: 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12 - OUSRH, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 - OUSRH i RUSRH, 154/14 i 70/16)
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN broj: 80/13, 137/13
 3. Normativni akti Bolnice sa mrežne stranice: http://www.kbsd.hr/Normativni-akti (Statut, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji, Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena, Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka, Pravilnik o zaštiti na radu)
 4. ECDL modul 1 i 2

 

Poziv na provjeru stručnih znanja biti će objavljen na mrežnim stranicama Bolnice dana 9. svibnja 2017. godine iza 15 sati, a pisana provjera će se obaviti dana 15. svibnja 2017. godine, prema rasporedu navedenom u Pozivu.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

Datum objave: 26. travnja 2017.

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa:

 

 1. Na neodređeno vrijeme:
   
 1.     1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu likvidatora ulaznih računa i  platnog prometa (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu

Prednost- iskustvo na poslovima likvidature ulaznih računa i platnog prometa

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu glavnog likvidatora plaća (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu

Prednost- iskustvo na poslovima likvidature plaća

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu višeg referenta nabave (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS/SSS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu

Prednost- iskustvo na poslovima nabave

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši referenta za javnu nabavu (m/ž)

Uvjeti:                                          

- VŠS/SSS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu

Prednost- iskustvo na poslovima javne nabave

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu administrativni referent (m/ž)

Uvjeti:                                          

- SSS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent (m/ž)

Uvjeti:                                          

- SSS općeg, upravnog, ekonomskog ili zdravstvenog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu

 

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja za rad na radnom mjestu stučni referent utvrđivat će se pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

O mjestu i terminu održavanja procjene stručnih sposobnosti, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni objavom na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh".

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu električar (m/ž)

Uvjeti:                                          

- SSS /KV električar

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu vodoinstalater i serviser medicinskih plinova (m/ž)

Uvjeti:                                          

- SSS /KV vodoinstalater s položenim stručnim ispitom za punitelja posuda tehničkih plinova

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu portir (m/ž)

Uvjeti:                                          

- NSS

 

 1. Na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine:
   
 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu skladištar u Bolničkoj ljekarni (m/ž)

Uvjeti:                                          

- SSS kemijskog usmjerenja ili srednja farmaceutska škola

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. Na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja:
   
 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu farmaceuski tehničar (m/ž)

Uvjeti:                                          

- SSS srednja farmaceutska škola

- Položeni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

Ugovori o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radna mjesta za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseca za radna mjesta za koje je uvjet VŠS

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 

Potpisane prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za natječaj - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

                                                                                                       Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 13. veljače 2017.

Ur.broj: 01-03-489/1
Zagreb, 09.02.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25.01.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

 

ODLUKU

Dr.sc. Lora Dukić, spec.med.biochem., izabrana je za rad na radnom mjestu magistra medicinske biokemije - specijalista na neodređeno vrijeme u Zavodu za medicinsko -laboratorijsku dijagnostiku Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.