Natječaji za zaposlenja

 

 

Ur.broj: 01-03-1880
Zagreb, 18. travnja  2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 28. ožujka 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

 

ODLUKU

 

Željko Dujmović izabire se za rad na radnom mjestu pomoćnik obducenta – 1 izvršitelj u Zavodu za patologiju i citologiju, na neodređeno vrijeme u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

 

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE
                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 13.4.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu specijalist otorinolaringolog na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

-  završen medicinski fakultet

-  uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata

-  odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu specijalist neurolog na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

-  završen medicinski fakultet

-  uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz neurologije

-  odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu magistar farmacije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

-  završen farmaceutsko – biokemijski fakultet

- 1 godina iskustva

-  odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu zdravstveno laboratorijski tehničar na neodređeno vrijeme (m/ž)

 Uvjeti:

-  SSS laboratorijskog smjera

-  1 godina radnog iskustva

-  odobrenje za samostalan rad

 

 1.  2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu transportni radnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

-  NSS završena osnovna škola

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                                                                                                                                                                          Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 28.3.2018.

Ur.broj: 01-03-1485
Zagreb, 27. ožujka 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. veljače 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Franjo Jelinić i Maja Gredičak izabiru se za rad na radnom mjestu stručni referent – 2 izvršitelja/ice u Službi za opće i servisne poslove, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 28.3.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu skladištara na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- SSS kemijskog ili farmaceutskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnika obducenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena osnovna škola (NSS)

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Ugovori o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet SSS


Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 26.3.2018.

Ur.broj: 01-03-1403
Zagreb, 22. ožujka 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. veljače 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Martina Trbuha, Mirjana Poljski, Vesna Žnidarčić, Blanka Toplak, Tatjana Mucak, Ivanka Pismarović, Vlatka Špoljar, Karlo Marion, Elena Čaušević i Sandra Dobranić, izabrani su za rad na radnom mjestu čistač/ice – 10 izvršitelj/ice, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 14.3.2018.

 

OPIS POSLOVA, NIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI I LITERATURA za radno mjesto pod rednim brojem 1/ stručni referent - 2 izvršitelja objavljenom u Natječaju sa datumom objave na ovoj web stranici od 21.2.2018.

 

OPIS POSLOVA

 • Zaprima medicinsku dokumentaciju i kontaktira s pacijentima (upisuje pacijente na bolničko liječenje, upisuje pacijente po ambulantama hitnog prijama, upućuje pacijente prema pripadajućim ambulantama, daje im tražene informacije u neposrednom kontaktu ili odgovara na telefonske upite), kontaktira s pratnjom pacijenata.
   
 • Sakuplja uputnice po ambulantama nakon obavljenih pregleda, naplaćuje i obračunava usluge, slaže obračune usluga po matičnom broju ili redoslijedu dolaska pacijenata, arhivira ih i dnevno prosljeđuje u Službu prodaje, a naplaćenu participaciju predaje na blagajni Bolnice.
   
 • Vrši predbilježbe pacijenata za ambulantno liječenje prema rasporedu rada ambulanti i liječnika.
 • Ispunjava razne tiskanice i obrasce (nalog za sanitetski prijevoz, tiskanice za medicinska pomagala), poziva sanitetski prijevoz, fotokopira dokaze o zdravstvenom osiguranju pacijenata izvan sustava HZZO.
 • Obavještava nadležnog rukovoditelja o prijamu pacijenata bez zdravstvenog osiguranja i prijamu pacijenata stranih državljana.
 • Provjerava podatke pacijenata iz dokumentacije, npr. MBO, OIB, dopunsko osiguranje. Priprema radni prostor i vodi brigu o naručivanju potrošnog pribora i organiziranja servisiranja uredskih strojeva.
 • Radno vrijeme organizirano je u turnusima, 12-24-12-48.

 

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI

 1. Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.
   
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti.
   
 3. Za svaki dio provjere stručnih sposobnosti (tri dijela) dodjeljuje se od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 7 bodova.
   
 4. Prvih 15 kandidata koji su s uspjehom položili pisanu provjeru znanja i sposobnosti, temeljem liste reda prvenstva, upuju se na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao, a rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, te se smatra da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 7 bodova.
   
 5. Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te intervjuu, s time da se na listi navode samo kandidati koji su zadovoljili.
   
 6. Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN broj: 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12 - OUSRH, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 - OUSRH i RUSRH, 154/14 i 70/16
   
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN broj: 80/13, 137/13,
   
 3. Normativni akti Bolnice sa mrežne stranice: http://www.kbsd.hr/Normativni-akti (Statut, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji, Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena, Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka, Pravilnik o zaštiti na radu)
   
 4. ECDL modul 1 i 2

 

Provjera stručnih znanja održati će se 21 ožujka 2018. godine, a o točnom mjestu i vremenu održavanja kandidati će biti obaviješteni ponaosob.

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete natječaja ili su dostavili nepotpune ili nepravovremene prijave biti će o tome obaviješteni putem adrese e-pošte koju su dostavili uz prijavu.

 


Datum objave: 02.3.2018.

 

Ur.broj: 01-03-861
Zagreb, 21. veljače 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 17. siječnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Susana Kresonja izabrana je za rad na radnom mjestu administrativnog referenta u Službi za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme.

RAVNATELJ BOLNICE
prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.medDatum objave: 28.2.2018.

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa :

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist pedijatar na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije

- odobrenje za samostalan rad

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403


Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice -
http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 21.2.2018.

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog, upravnog, općeg ili zdravstvenog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 10 (deset) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica na neodređeno vrijeme (m/ž)

               Uvjeti:

               - završena osnovna škola (NSS)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja za rad na radnom mjestu stučni referent utvrđivat će se pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

O mjestu i terminu održavanja procjene stručnih sposobnosti, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni objavom na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“-  http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.


Ugovori o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet SSS


Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                                                                                                                                                                          Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 16.2.2018.

Ur.broj: 01-03-767
Zagreb, 15. veljače 2018.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 24. siječnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću


ODLUKU
 

Marko Kurbanović, Mirjana Petroviček, Ljiljana Brkljač, Sandra Krolo i Branka Katanica, izabrani su za rad na radnom mjestu čistač/ice – 5 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE

                                                                               prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 5.2.2018.

Ur.broj: 01-03-538
Zagreb, 01.02.2018.

 

Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 17.01.2018.,  ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

                                                    

Boris Tomašević, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu liječnik specijalist anesteziologije – 1 izvršitelj (m/ž)  na neodređeno vrijeme, na 30% radnog vremena u KB „Sveti Duh“.

 

                                                                                                         Ravnatelj
                                                                                  prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 Datum objave: 5.2.2018.

Ur.broj: 01-03-537
Zagreb, 01.02.2018.
 

Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 17.01.2018.,  ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

 

ODLUKU

 

Snježana Petrović, dr.med., izabrana  je za rad na radnom mjestu liječnik specijalist anesteziologije – 1 izvršitelj (m/ž)  na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“.

 

                                                                                                         Ravnatelj
                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 25.1.2018.

Ur.broj: 01-323
Zagreb, 22. siječnja 2018.

Na temelju članaka 24. i 28. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Upravno vijeće Bolnice, na sjednici održanoj dana 22. siječnja 2018., donijelo je slijedeću

ODLUKU

o imenovanju pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo – glavne sestre bolnice

Marina Rukavina, dipl.med.techn. imenuje se pomoćnicom ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ za sestrinstvo – glavnom sestrom bolnice, s danom 31. siječnja 2018., na mandatno razdoblje od 4 godine.

Obrazloženje

Dana 5. siječnja 2018., Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Natječaj za izbor i imenovanje na položaj I. vrste – pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo – glavne sestre bolnice. Imenovana je podnijela prijavu u traženom roku. Utvrđeno je da imenovana ispunjava sve tražene uvjete iz Natječaja. Slijedom navedenoga, Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“, na sjednici održanoj dana 22. siječnja 2018., na prijedlog ravnatelja Bolnice, donijelo je Odluku o imenovanju pomoćnice za sestrinstvo – glavne sestre bolnice Kliničke bolnice „Sveti Duh“ kako je navedeno izrijekom ove Odluke.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Gzim Redžepi, dr.med.

Dostaviti:

 1. Ravnatelju Bolnice

 2. Marini Rukavina, dipl.med.techn.

 3. Odjelu kadrovskih poslova

 4. ArhivuDatum objave: 25.1.2018.

Ur.broj: 01-322
Zagreb, 22. siječnja 2018.

 

Na temelju članaka 24. i 28. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Upravno vijeće Bolnice, na sjednici održanoj dana 22. siječnja 2018., donijelo je slijedeću

ODLUKU

o imenovanju pomoćnika ravnatelja za financijsko poslovanje i nemedicinske djelatnosti

Snježana Klarić, univ.spec.oec. imenuje se pomoćnicom ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ za financijsko poslovanje i nemedicinske djelatnosti, s danom 31. siječnja 2018., na mandatno razdoblje od 4 godine.

Obrazloženje

Dana 5. siječnja 2018., Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Natječaj za izbor i imenovanje na položaj I. vrste – pomoćnika ravnatelja za financijsko poslovanje i nemedicinske djelatnosti. Imenovana je podnijela prijavu u traženom roku. Utvrđeno je da imenovana ispunjava sve tražene uvjete iz Natječaja. Slijedom navedenoga, Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“, na sjednici održanoj dana 22. siječnja 2018., na prijedlog ravnatelja Bolnice, donijelo je Odluku kao u dispozotivu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Gzim Redžepi, dr.med.

Dostaviti:

 1. Ravnatelju Bolnice

 2. Snježani Klarić, univ.spec.oec.

 3. Odjelu kadrovskih poslova

 4. Arhivu


Datum objave: 24.1.2018.

Na temelju članka 33. Statuta KB „Sveti Duh“ i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (NN 145/13, 31/15, 79/15 i 49/16), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje na sljedeća radna mjesta u KB „Sveti Duh“ (položaji I. vrste), na mandatno razdoblje od četiri godine :

 

 1. Zamjenik/ca ravnatelja (m/ž) - 1 izvršitelj

 2. Pomoćnik/ca ravnatelja za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

 

Ad 1.:

- VSS, završen sveučilišni diplomski studij;

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

 

Ad 2.:

- VSS, završen sveučilišni diplomski studij - medicinski fakultet;

- specijalist jedne grane medicine,

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

 

Mandatno razdoblje odgovornih osoba Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natječaja podliježu reizboru.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, životopis te plan i program rada za mandatno razdoblje.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za Natječaj za izbor i imenovanje - ne otvarati“.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 24.1.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 24/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja:

 

5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica (m/ž)

Uvjeti:

- završena osnovna škola (NSS)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 24.1.2018.

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog referenta – 2 izvršitelja, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajna bolovanja, objavljen u Narodnim novinama broj 129/17 od 22. prosinca 2017., na web stranici Bolnice i web stranici Zavoda za zapošljavanje.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 23.1.2018.

Ur.broj: 01-307
Zagreb, 23. siječnja 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 5. siječnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Djelomično se poništava Natječaj za izbor i imenovanje zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja, objavljen dana 5. siječnja 2018., u Narodnim novinama, na web stranici Bolnice i web stranici Zavoda za zapošljavanje, i to u dijelu koji se odnosi na:

Točku 1.: Zamjenik/ca ravnatelja (m/ž) - 1 izvršitelj i

Točku 2.: Pomoćnik/ca ravnatelja za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite (m/ž) - 1 izvršitelj.

Ova će se Odluka objaviti u Narodnim novinama, na web stranici Bolnice i web stranici Zavoda za zapošljavanje, a stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJ BOLNICE
prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.medDatum objave: 22.1.2018.

Ur.broj: 01-102/1
Zagreb, 11. siječnja 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 22. prosinca 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Hrvoje Malivuk, dr.med., specijalist urolog izabran je za rad na radnom mjestu specijalist urologije na neodređeno vrijeme u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

RAVNATELJ BOLNICE
prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med


 

Datum objave: 17.1.2018.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc. Gzim Redžepi, dr.med.

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist pedijatar na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu specijalist anesteziolog na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr.sc. Gzim Redžepi, dr.med.

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu specijalist anesteziolog na neodređeno vrijeme, na 30 % radnog vremena (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu administrativnog referenta u Službi za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- SSS upravnog smjera

- poznavanje rada na računalu

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 12.1.2018.

Broj: 01-03-272

U Zagrebu,  12. siječnja 2018.

 

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen  15. prosinca 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

O D L U K U

 

 1. Ana Šimecki, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz pedijatrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Ana Šimecki, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

  dr.sc. Gzim Redžepi, dr.med.

 1. Ukoliko se imenovana  ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.
 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.
 1. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 12. siječnja 2018.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

                                        

                                                                                             Ravnatelj

                                                                       prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

    

Odluka se dostavlja:

 1. Ani Šimecki, dr.med., Krašić 115a, 10454 Krašić
 2. Predstojniku Klinike za ginekologiju i porodništvo
 3. Odjelu kadrovskih poslova

Datum objave: 12.1.2018.

Broj: 01-03-271

U Zagrebu,  12. siječnja 2018.

 

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen  15. prosinca 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

 

O D L U K U

 

 1. Katarina Pavičić Klancir, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz pedijatrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Katarina Pavičić Klancir, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
 1. Ukoliko se imenovana  ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.
 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.
 1. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 12. siječnja 2018.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

                                        

                                                                                             Ravnatelj

                                                                       prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

    

Odluka se dostavlja:

 1. Katarini Pavičić Klancir, dr.med.,Dunjevac 15a, 10000 Zagreb
 2. Predstojniku Klinike za ginekologiju i porodništvo
 3. Odjelu kadrovskih poslova

 


Datum objave: 12.1.2018.

Broj: 01-03-270

U Zagrebu,  12. siječnja 2018.

 

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen  15. prosinca 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

 

O D L U K U

 

 1. Marija Josipović, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Marija Josipović, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
 1. Ukoliko se imenovana  ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.
 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.
 1. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 12. siječnja 2018.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

                                        

                                                                                             Ravnatelj

                                                                       prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

    

 

 

Odluka se dostavlja:

 1. Mariji Josipović, dr.med., Otavia Ostromana 25, 51550 Mali Lošinj
 2. Predstojnici Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
 3. Odjelu kadrovskih poslova

 

Datum objave: 05.1.2018.

Ur.broj: 01-75
Zagreb, 9. siječnja 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 22. prosinca 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

O D L U K U

Martina Lukšić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu specijalista interne medicine na neodređeno vrijeme u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

RAVNATELJ BOLNICE
prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med


 

Datum objave: 05.1.2018.

Ur.broj: 01-03-197
Zagreb, 5. siječnja 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 22. prosinca 2017., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Dunja Šmidt, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu specijalist oftalmologije i optometrije, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 05.1.2018.

Na temelju članka 33. Statuta KB „Sveti Duh“ i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (NN 145/13, 31/15, 79/15 i 49/16), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Za izbor i imenovanje na sljedeća radna mjesta u KB „Sveti Duh“ (položaji I. vrste), na mandatno razdoblje od četiri godine :

 

 1. Zamjenik/ca ravnatelja (m/ž) - 1 izvršitelj

 2. Pomoćnik/ca ravnatelja za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite (m/ž) - 1 izvršitelj

 3. Pomoćnik/ca ravnatelja za financijsko poslovanje i nemedicinske djelatnosti (m/ž) - 1 izvršitelj

 4. Pomoćnik/ca ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra bolnice (m/ž) - 1 izvršitelj

 

 

Uvjeti:

 

Ad 1.:

- VSS, završen sveučilišni diplomski studij;

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

 

Ad 2.:

- VSS, završen sveučilišni diplomski studij - medicinski fakultet;

- specijalist jedne grane medicine,

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

 

Ad 3.:

- VSS, završen sveučilišni diplomski studij ekonomskog smjera;

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

 

Ad 4.:

- VSS, diplomirana medicinska sestra / medicinski tehničar;

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

 

Mandatno razdoblje odgovornih osoba Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natječaja podliježu reizboru.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, životopis te plan i program rada za mandatno razdoblje.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za Natječaj za izbor i imenovanje - ne otvarati“.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Klinička bolnica „Sveti Duh“web arhiva prethodnih natječaja