EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Ur.broj: 01-03-1887

Zagreb, 4. svibnja 2021.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

O  D  L  U  K  U

  1. Djelomično se stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-1740 od 29. travnja 2021.
  1. Umjesto Filipa Pendića izabire se Iva Skaramuca za rad na radnom mjestu prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike – pripravnik, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
  1. Zahtjev za obavljanje pripravničkog staža izabranog kandidata upućuje se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti.
  1. Ugovor o radu na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža izabranog kandidata sklopit će se nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 29. travnja 2021., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-1740 kojom je Filip Pendić izabran za rad na radnom mjestu prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike – pripravnik na određeno vrijeme.

Filip Pendić je pisanim putem izvijestio KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te se umjesto njega na radno mjesto prvostupnik medicinsko laboratorijske – pripravnik izabire Iva Skaramuca. Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE

                                                                               prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med

Ur.broj: 01-03-1844

U Zagrebu, 3. svibnja 2021.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 2. travnja 2021. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku IV. Natječaja kako slijedi:

  1.   5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme (m/ž)

RAVNATELJ BOLNICE

                                                                               prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med

Skip to content