EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Ur.broj: 01-03-2006

Zagreb, 11. svibnja 2021.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

  1. Djelomično se stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-03- 1743 od 29. travnja 2021.
  1. Umjesto Nikoline Mašić izabire se Lucija Pustaj za rad na radnom mjestu primalja asistentica – pripravnik, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
  1. Zahtjev za obavljanje pripravničkog staža izabranog kandidata upućuje se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti.
  1. Ugovor o radu na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža izabranog kandidata sklopit će se nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 29. travnja 2021., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-1743 kojom je Nikolina Mašić izabrana za rad na radnom mjestu primalja asistentica – pripravnik na određeno vrijeme.

Nikolina Mašić je pisanim putem izvijestila KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te se umjesto nje na radno mjesto primalja asistentica – pripravnik izabire Lucija Pustaj. Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE

                                                                               prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med

Skip to content