EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
3 (Demo)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

 NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

I. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, na neodređeno                     vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

– završen preddiplomski studij medicinsko – laboratorijske dijagnostike (VŠS)

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad

– 1 godina radnog iskustva u struci

II. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik sestrinstva, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

– završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)

– odobrenje za samostalan rad

III. 13 (trinaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

– završena medicinska škola (SSS)

– odobrenje za samostalan rad

IV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu doktora medicine specijalista transfuzijske medicine, na neodređeno vrijeme        (m/ž)

Uvjeti:

– završeni medicinski fakultet

– uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz transfuziologije

– odobrenje za samostalan rad

V.  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu doktora medicine specijalista onkologije i radioterapije, na neodređeno                    vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

– završeni medicinski fakultet

specijalist interne medicine/pulmologije, internističke onkologije/onkologije

– uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine

– odobrenje za samostalan rad

VI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu magistra farmacije, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

– završeni farmaceutsko-biokemijski fakultet

– odobrenje za samostalan rad

– 1 godina radnog iskustva u struci

VII. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu farmaceutski tehničar, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

– završena srednja farmaceutska škola (SSS)

– položen stručni ispit

– 1 godina radnog iskustva u struci

VIII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni savjetnik u Odjelu nabave na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

– završeni ekonomski fakultet (VSS)

– poznavanje rada na računalu,

– 3 godina radnog iskustva u struci

IX.  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu višeg referenta u Odjelu nabave na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

– (VŠS/VSS) ekonomskog smjera

– poznavanje rada na računalu,

– 1 godina radnog iskustva u struci

X. 6 (šest) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž),

Uvjeti:
– završena osnovna škola (NSS)

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na stručno testiranje i razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke  kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“-  http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od :

– 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS

– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

– 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

– 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                                                                       Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content