EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
3 (Demo)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

 NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

I.  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

– završen preddiplomski studij medicinsko – laboratorijske dijagnostike (VŠS)

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad

– 1 godina radnog iskustva u struci

II. 7 (sedam) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

– završena medicinska škola (SSS)

– odobrenje za samostalan rad

III.  1 (jednog) izvršitelj za rad na radnom mjestu fizioterapeutski tehničar/ka, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

– završena medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer fizioterapeutski

tehničar (SSS)

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad

– 1 godina radnog iskustva u struci

IV.  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

– završena srednja škola općeg, upravnog , ekonomskog ili zdravstvenog smjera (SSS)

– poznavanje rada na računalu,

– 1 godina radnog iskustva

V.  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
– završena osnovna škola (NSS)

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na stručno testiranje i razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke  kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“-  http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor za rad na radnom mjestu  stručni referent utvrđivat će se provjerom poznavanja rada na računalu te pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Literatura za provjeru stručnih sposobnosti kandidata/kandidatkinja će biti objavljena na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“-  http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od :

– 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS

– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

– 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                                                                       Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content