EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
3 (Demo)

Na temelju članka 85. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20), članka 38. do 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), te članka 24. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kliničke bolnice „Sveti Duh“

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
 • položen specijalistički ispit,
 • znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja dužan je priložiti:

 • diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju,
 • potvrdu o položenom specijalističkom ispitu,
 • dokaz o znanstveno-nastavnom zvanju profesor ili docent,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i njegovom trajanju, ili, umjesto potvrde, ispis iz elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • životopis,
 • uvjerenje nadležnog suda ili iz sustava e-Građani, ne starije od 15 dana od dana prijave, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • program rada i razvoja Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“,  imenuje se na mandatno razdoblje od 4 godine. Nakon isteka mandata ista osoba može, na temelju javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Ukoliko po ovom Javnom natječaju bude izabrana osoba koja nije zaposlena u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ na neodređeno vrijeme, radni odnos će se zasnovati na određeno vrijeme, u trajanju obavljanja poslova radnog mjesta ravnatelja Bolnice.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Svi kandidati će biti izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«, ili se mogu predati osobno u Urudžbeni zapisnik Bolnice.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Klinička bolnica „Sveti Duh“ pridržava pravo poništenja javnog natječaja, bez obrazloženja.

Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“

Skip to content