EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
3 (Demo)

Na temelju članka 19. Statuta KB „Sveti Duh“ i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (NN 145/13, 31/15, 79/15 i 49/16, 62/18), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

 

Za izbor i imenovanje na slijedeće radno mjesto odgovorne osobe u KB „Sveti Duh“ (položaji I. vrste), na mandatno razdoblje od četiri godine:

 

  1. Predstojnik/ca Klinike za neurologiju (m/ž) – 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

– VSS, završen medicinski fakultet;

– specijalizacija iz neurologije, uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;

– doktorat znanosti iz područja rada Klinike;

– znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

– najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

 

Mandatno razdoblje odgovornih osoba Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natječaja podliježu reizboru.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, životopis i plan i program rada za mandatno razdoblje.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „za Natječaj za izbor i imenovanje odgovornih osoba – ne otvarati“.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka natječaja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content