EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NATJEČAJ

natječaj za zasnivanje radnog odnosa
3-2-thegem-blog-default

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

I. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnik ravnatelja za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite, na mandatno razdoblje od 4 godine (m/ž)
Uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij – medicinski fakultet
– specijalist jedne grane medicine
– 5 godina radnog iskustva u struci

II. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje i nemedicinske djelatnost, na mandatno razdoblje od 4 godine (m/ž)
Uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij ekonomskog smjera
– 5 godina radnog iskustva u struci

III. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnik ravnatelja za pravne poslove, na mandatno razdoblje od 4 godine (m/ž)
Uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij prava
– položen pravosudni ispit
– 5 godina radnog iskustva u struci

IV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu magistar upravljanja sigurnošću hrane, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završen prehrambeno tehnološki fakultet – magistar inženjer upravljanja sigurnošću hrane

V. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završen preddiplomski studij medicinsko – laboratorijske dijagnostike (VŠS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad
– 1 godina radnog iskustva u struci

VI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno – laboratorijski tehničar/ka, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž) Uvjeti:
– završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski
tehničar (SSS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad

VII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)

VIII. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radnik u Službi bolničke prehrane na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena osnovna škola (NSS)

IX. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu servirke u Službi bolničke prehrane na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjet:
– završena osnovna škola (NSS)

X. 5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)
Uvjeti:
– završena osnovna škola (NSS)

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.
Kandidati Ad I., Ad II. i Ad III. uz dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta trebaju dostaviti plan i program rada za mandatno razdoblje.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.
Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od :
– 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS
– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
– 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS
– 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content