EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
doctors-shaking-hands-with-each-other

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u
radu Foruma pacijenata Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u 2023. godini

Na temelju članka 4. Pravilnika o Forumu pacijenata Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ objavljuje

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za sudjelovanje u radu Foruma pacijenata Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u 2023. godini

(1) Pozivaju se organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: Udruge) sa sjedištem u Zagrebu koje zastupaju prava i interese raznih skupina pacijenata ili korisnika raznih zdravstvenih usluga na sudjelovanje u radu Foruma pacijenata Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u 2023. godini.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na ženski i muški rod.

(3) Zadaće Foruma pacijenata Kliničke bolnice „Sveti duh“ (u daljnjem tekstu: Forum pacijenata) su:
– davati prijedloge o tome na koji način se može poboljšati iskustvo pacijenata i kvaliteta zdravstvenih usluga Kliničke bolnice „Sveti Duh“ (u daljnjem tekstu: Bolnica), te
– predložiti, i organizirati provođenje raznih aktivnosti u suradnji i uz prethodno odobrenje ravnateljice Bolnice.

(4) Udruga koja se prijavljuje za sudjelovanje u radu Foruma pacijenata mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i imati registrirano sjedište u Gradu Zagrebu (dokaz o ispunjavanju uvjeta provjerava Bolnica).

U radu Foruma pacijenata u ime Udruge može sudjelovati samo jedan predstavnik Udruge. Predstavnika Udruge može mijenjati zamjenik predstavnika Udruge koji sudjeluje u radu Foruma pacijenata isključivo u slučaju izostanka predstavnika Udruge.

(5) Prijava na javni poziv treba sadržavati:
a) popunjen i vlastoručno potpisan OBRAZAC 1: Prijava udruge za sudjelovanje u radu Foruma pacijenata Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u 2023. godini (poveznica u nastavku)
b) popunjen i vlastoručno potpisan OBRAZAC 2 – Izjava o suglasnosti (privoli) za prikupljanje i obradu osobnih podataka (poveznica u nastavku):
c) trenutno vrijedeći Statut udruge
d) obrazloženje razloga za sudjelovanje udruge u radu Foruma pacijenata (duljine do 800 znakova uključujući praznine)
e) životopis predstavnika Udruge i životopis zamjenika predstavnika Udruge (svaki životopis duljine do 800 znakova uključujući praznine).

(6) Bolnica će obaviti provjeru i razmatranje pristiglih prijava s pripadajućom dokumentacijom. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

(7) Članove/članice Foruma pacijenata imenuje odlukom ravnateljica Bolnice.

(8) Prijave s traženom dokumentacijom iz točke (5) ovog javnog poziva dostavljaju se u roku 30 dana od dana objave ovog poziva na mrežnoj stranici Bolnice, putem e-pošte na adresu kb@kbsd.hr.

(9) Bolnica zadržava pravo poništavanja ovog javnog poziva bez obrazloženja.

OBRAZAC 1 – Prijava za sudjelovanje u radu Foruma pacijenata Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u 2023. godini

OBRAZAC 2 – Izjava o suglasnosti (privoli) za prikupljanje i obradu osobnih podataka

PDF originalnog poziva

Ovaj Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Bolnice 20. siječnja 2023. godine.

Naslovna slika – “Image by wavebreakmedia_micro on Freepik”

Skip to content