EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5002
U Zagrebu, 29.05.2024.

Na temelju članka 32. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 10. svibnja 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU 

o izboru i imenovanju pomoćnice ravnatelja za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite       

Doc.prim.dr.sc. Tatjana Goranović, dr.med., izabire se i imenuje pomoćnicom ravnatelja za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 28.05.2024. godine.

Obrazloženje

Dana 10. svibnja 2024. Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Natječaj za izbor i imenovanje na položaj I. vrste – pomoćnik ravnatelja za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite. Imenovana je podnijela prijavu u traženom roku. Utvrđeno je da imenovana ispunjava sve tražene uvjete iz Natječaja. Sukladno članku 32. Statuta kliničke bolnice „Sveti Duh“, odluku o izboru i imenovanju donosi v.d. ravnatelja.

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci.

                                                                        V.D. RAVNATELJA BOLNICE
doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content