EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4407
U Zagrebu, 24.04.2024.

Na temelju članka 32. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom Internog oglasa koji je objavljen 11. travnja 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice “Sveti Duh” doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU 

o izboru i imenovanju pročelnika Zavoda za bolesti srca i krvnih žila                   

Prof.dr.sc. Jozica Šikić, dr.med., izabire se i imenuje pročelnikom Zavoda za bolesti srca i krvnih žila  Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od 25. travnja 2024. do 25. travnja 2028.

Obrazloženje

Dana 11. travnja 2022., Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Interni oglas za izbor i imenovanje odgovorne osobe ustrojstvene jedinice. Imenovana je podnijela prijavu u traženom roku. Utvrđeno je da imenovana ispunjava sve tražene uvjete iz Internog oglasa. Sukladno članku 32. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, odluku o izboru i imenovanju donosi ravnatelj. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci.                                                   

V.D. RAVNATELJA BOLNICE 
                                                       doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Dostaviti:
1. Prof.dr.sc. Jozici Šikić, dr.med.
2. Službi za upravljanje ljudskim potencijalima
3. Pismohrani

Skip to content