EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5134
U Zagrebu, 7.11.2022.

Sukladno članku 19. Statuta, ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi:

O D L U K U
o neizboru kandidata

po dostavljenim prijavama na natječaj objavljen dana 19.09.2022. na web stranici Bolnice i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u dijelu koji se odnosi na točku

III. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu klinički/a psiholog/inja, na neodređeno vrijeme (m/ž).

O b r a z l o ž e nj e

Iz razloga mnogobrojnih prijava kandidata u dijelu koji se odnosi na točku III. natječaja, a s obzirom da u uvjetima natječaja nije navedena provedba postupka testiranja kandidata, nije izvršen izbor kandidata.

Ponovni javni natječaj za radno mjesto klinički/a psiholog/inja – 2 izvršitelja s provedbom postupka testiranja kandidata, raspisati će se u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

Kandidatima zahvaljujemo na dostavljenim prijavama i pozivamo da prate objavu ponovnog natječaja na web stranici Bolnice i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica Bolnice
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content