EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5205
U Zagrebu, 04.11.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. rujna 2022., ravnateljica Kliničke bolnice “Sveti Duh” prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

o izboru i imenovanju pročelnika Zavoda za urologiju

Dr.sc. Pero Bokarica, prim.dr.med., izabire se i imenuje pročelnikom Zavoda za urologiju Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od 1. studenoga 2022. do 1. studenoga 2026.

Obrazloženje

Dana 20. rujna 2022., Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Natječaj za izbor i imenovanje odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica. Imenovani je podnio prijavu u traženom roku. Utvrđeno je da imenovani ispunjava sve tražene uvjete iz Natječaja. Sukladno članku 32. Statuta kliničke bolnice „Sveti Duh“, odluku o izboru i imenovanju donosi ravnateljica. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Dostaviti:
1. Dr.sc. Peri Bokarici, prim.dr.med.
2. Odjelu kadrovskih poslova
3. Pismohrani

Skip to content