EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5236
U Zagrebu, 07.11.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 17. listopada 2022., ravnateljica Kliničke bolnice “Sveti Duh” prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

o izboru i imenovanju pomoćnice ravnateljice za financijsko
poslovanje i nemedicinske djelatnosti

Tea Peko, dipl.oec., izabire se i imenuje pomoćnicom ravnateljice za financijsko poslovanje i nemedicinske djelatnosti Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od dana zasnivanja radnog odnosa u Bolnici.

Obrazloženje

Dana 17. listopada 2022., Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Natječaj za izbor i imenovanje na položaj I. vrste – pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje i nemedicinske djelatnosti. Imenovana je podnijela prijavu u traženom roku. Utvrđeno je da imenovana ispunjava sve tražene uvjete iz Natječaja. Sukladno članku 32. Statuta kliničke bolnice „Sveti Duh“, odluku o izboru i imenovanju donosi ravnateljica. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Dostaviti:
1. Tea Peko, dipl.oec.
2. Odjelu kadrovskih poslova
3. Pismohrani

 

Skip to content