EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5234
U Zagrebu, 07.11.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. rujna 2022., ravnateljica Kliničke bolnice “Sveti Duh” prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

o izboru i imenovanju pročelnika Zavoda za radiologiju

Dr.sc. Saša Schmidt, prim.dr.med., izabire se i imenuje pročelnikom Zavoda za radiologiju Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od dana zasnivanja radnog odnosa u Bolnici.

Obrazloženje

Dana 20. rujna 2022., Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Natječaj za izbor i imenovanje odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica. Imenovani je podnio prijavu u traženom roku. Utvrđeno je da imenovani ispunjava sve tražene uvjete iz Natječaja. Sukladno članku 32. Statuta kliničke bolnice „Sveti Duh“, odluku o izboru i imenovanju donosi ravnateljica. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Dostaviti:
1. Dr.sc. Saši Schmidt, prim.dr.med.
2. Odjelu kadrovskih poslova
3. Pismohrani

Skip to content