EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NATJEČAJ

natječaj za zasnivanje radnog odnosa
3-2-thegem-blog-default

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022), ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa odgovornih osoba Kliničke bolnice „Sveti Duh“:

I. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnik/ica ravnatelja za sestrinstvo – glavna/i sestra/tehničar bolnice, na mandatno razdoblje od 4 godine (m/ž)
Uvjeti:
– diplomirana medicinska sestra / medicinski tehničar (VSS)
– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

II. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pročelnik/ica Zavoda za urologiju u mandatnom razdoblju od 4 godine (m/ž)
Uvjeti:
– završen medicinski fakultet;
– specijalizacija iz urologije
– uža specijalizacija iz područja djelatnosti Zavoda;
– doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;
– znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili primarijus;
– najmanje 8 godina specijalističkog iskustva

III. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pročelnik/ica Zavoda za radiologiju u mandatnom razdoblju od 4 godine, te na mjestu liječnik/ica specijalist/ica radiologije, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završen medicinski fakultet;
– specijalizacija iz kliničke radiologije
– uža specijalizacija iz područja djelatnosti Zavoda;
– doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;
– znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili primarijus;
– najmanje 8 godina specijalističkog iskustva

IV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pročelnik/ica Zavoda za patologiju i citologiju u mandatnom razdoblju od 4 godine, te na mjestu liječnik/ica specijalist/ica patologije ili citologije, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završen medicinski fakultet;
– specijalizacija iz patologije ili kliničke citologije
– doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;
– znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili primarijus;
– najmanje 8 godina specijalističkog iskustva

V. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pročelnik/ica Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije u mandatnom razdoblju od 4 godine, te na mjestu liječnik/ica specijalist/ica kliničke mikrobiologije, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– VSS, završen medicinski fakultet;
– specijalizacija iz medicinske mikrobiologije s parazitologijom
– doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;
– znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili primarijus;
– najmanje 8 godina specijalističkog iskustva

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati uz dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta trebaju dostaviti plan i program rada za mandatno razdoblje. Mandatno razdoblje odgovornih osoba Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natječaja podliježu reizboru.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 21 dan od dana objave natječaja na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content