EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NATJEČAJ

natječaj za zasnivanje radnog odnosa
3-2-thegem-blog-default

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022), ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

I. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu liječnik/ica specijalist/ica ginekologije i opstetricije, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završen medicinski fakultet
– uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
– odobrenje za samostalan rad

II. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu liječnik/ica specijalist/ica fizikalne medicine i rehabilitacije, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završen medicinski fakultet
– specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije
– odobrenje za samostalan rad

III. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu klinički/a psiholog/inja, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završen studij psihologije (VSS)
– 1 godina radnog iskustva

IV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu rukovoditelj/ica Odjela kadrovskih poslova, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– dipl.iur ili mag.iur. (VSS)
– 6 godina radnog iskustva u struci
– poznavanje poslovnih informatičkih sustava

V. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu voditelj/ica Ureda ravnatelja, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij (VSS)
– 5 godina radnog iskustva u struci
– organizacijske i komunikacijske sposobnosti
– znanje engleskog jezika u pismu i govoru
– poznavanje rada na računalu

VI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu magistar molekularne biologije, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završen prirodoslovno-matematički fakultet, biološki odsjek
– 1 godina radnog iskustva

VII. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni/a prvostupnik/ica sestrinstva, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
– odobrenje za samostalan rad

VIII. 9 (devet) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)
Uvjeti:
– završena medicinska škola (SSS)
– odobrenje za samostalan rad

IX. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad

X. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno – laboratorijski tehničar/ka u Zavodu za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završena medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad
– 1 godina radnog iskustva
– tečaj iz transfuzijske medicine

XI. 13 (trinaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistač/ica, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena osnovna škola (NSS)

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Izabrani kandidati Ad X. koji nemaju položen tečaj iz transfuzijske medicine se obvezuju položiti isti u roku godine dana od dana zapošljavanja.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od :
– 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS
– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
– 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS
– 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content