EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-1029
U Zagrebu, 14. ožujka.2022.

Na temelju dlanka 19. Statuta Kliničke bolnice ,,Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 18. veljade 2022., ravnateljica Kliničke bolnice ,,Sveti Duh” prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

Iva Krtalić izabire se za rad na radnim mjestu servirka u Službi bolničke prehrane, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici “Sveti Duh”.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

Ravnateljica Bolnice
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content