EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

                                               

Broj: 01-03-5816

U Zagrebu, 10. srpnja 2024.

 

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravstva, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 16. lipnja 2024., v.d. ravnatelj KLINIČKE BOLNICE SVETI DUH doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi

 

                                                ODLUKU

 

  1. Điđi Delalić, dr.med. izabire se za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine, u KLINIČKOJ BOLNICI SVETI DUH.

 

  1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 

  1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Služba za upravljanje ljudskim potencijalima KLINIČKE BOLNICE SVETI DUH, radi zasnivanja radnog odnosa. Điđi Delalić, dr.med. dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 

  1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati sljedeći pristupnik, sudionik navedenog natječaja, sukladno konačnoj bodovnoj listi.

 

  1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 

  1. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici KLINIČKE BOLNICE SVETI DUH, dana 11. srpnja 2024.

 

Uputa o pravnom lijeku

 

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/2015., 100/2018., 33/2023.) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću KLINIČKE BOLNICE SVETI DUH, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

 

  V.D. RAVNATELJA
   

doc.dr.sc. Igor Alfirević,dr.med.

 

 

 

Odluka se dostavlja:

  1. Điđi Delaliću, dr.med.
  1. Pročelnica Objedinjenog hitnog bolničkog prijama
  1. Službi za upravljanje ljudskim potencijalima
Skip to content