EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

                                               

Ur.broj: 01-03-5608

Zagreb, 28.06.2024.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 07. lipnja 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

 

ODLUKU

 

Vesna Popec  izabire se za rad na radnom mjestu „pomoćni radnik (servirka)“ u Službi bolničke prehrane, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

 

 

 

                                                                            V.D. RAVNATELJA BOLNICE

 

                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content