EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

                                               

Ur.broj: 01-03-5690

Zagreb, 2. srpnja 2024.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 7. lipnja 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

 

ODLUKU

 

Valentina Devunić i Elena Gašparić izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik sestrinstva“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

 

 

 

                                                                            V.D. RAVNATELJA BOLNICE

 

                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content