EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5281
Zagreb, 6. lipnja 2024.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 10. svibnja 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Ksenija Čačić, Ana Marija Šinkovec, Barbara Bilić Musladin, Martina Bočkaj, Renata Suša, Ante Santini, Ivana Imešek, Sara Muža i Vesna Sedlić izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik sestrinstva“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                            V.D. RAVNATELJA BOLNICE 
                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content