EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4246
Zagreb, 16. travnja 2024.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. ožujka 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-4154 od 11. travnja 2024. 

  1. Suzana Grizelj izabire se za rad na radnom mjestu „referent“, u Službi za opće i servisne poslove, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“. 

O b r a z l o ž e n j e

Dana 11. travnja 2024., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-4154 kojom je Marija Štefanac izabrana za rad na radnom mjestu „referent“, u Službi za opće i servisne poslove, na neodređeno vrijeme.

Dana 12. travnja 2024. Marija Štefanac je pisanim putem izvijestila KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto nje na radno mjesto „referent“ izabran sljedeći kandidat sa liste prvenstva.

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                                      V.D. RAVNATELJA BOLNICE
                                                                                 doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content