EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Broj: 01-03-782
U Zagrebu, 06. veljače 2024.

Na osnovi članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/2015, 100/2018, 33/2023), a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 22. prosinca 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi

ODLUKU

  1. Bogdan Bošnjak, dr.med. izabire se za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz ortopedije i traumatologije, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
  2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
  3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Služba za upravljanje ljudskim potencijalima Kliničke bolnice „Sveti Duh“, radi zasnivanja radnog odnosa. Bogdan Bošnjak, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
  4. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati sljedeći pristupnik, sudionik navedenog natječaja, sukladno konačnoj bodovnoj listi.
  5. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.
  6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 07. veljače 2024.

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata  protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

V.D. RAVNATELJA 
doc.dr.sc. Igor Alfirević,dr.med.

Odluka se dostavlja:
1. Bogdanu Bošnjaku, dr.med.
2. Predstojniku Klinike za kirurgiju
3. Službi za upravljanje ljudskim potencijalima

Skip to content