EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Broj: 01-03-716
U Zagrebu, 02. veljače 2024.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravstva, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 22. prosinca 2023., v.d. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi

ODLUKU

  1. Ana Barišić, dr.med. izabire se za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz alergologije i kliničke imunologije, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
  2. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
  3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Služba za upravljanje ljudskim potencijalima Kliničke bolnice „Sveti Duh“, radi zasnivanja radnog odnosa. Ana Barišić, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
  4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati sljedeći pristupnik, sudionik navedenog natječaja, sukladno konačnoj bodovnoj listi.
  5. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.
  6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 05. veljače 2024.

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/2015., 100/2018., 33/2023.) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

V.D. RAVNATELJ
doc.dr.sc. Igor Alfirević,dr.med. 

Odluka se dostavlja:
1. Ani Barišić, dr.med.
2. Predstojniku Klinike za unutarnje bolesti
3. Službi za upravljanje ljudskim potencijalima

Skip to content