EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-599
U Zagrebu, 29.01.2024.

Na temelju članaka 19. i 32. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom Internog oglasa koji je objavljen 22. prosinca 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice “Sveti Duh” doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU 

o izboru i imenovanju predstojnika Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje                                                  

 

Prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med., izabire se i imenuje predstojnicom Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od 29. siječnja 2024. do 29. siječnja 2028.

 Obrazloženje

Dana 22. prosinca 2023., Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Interni oglas za izbor i imenovanje za rad na radnom mjestu predstojnik/ca Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje. Imenovana je podnijela prijavu u propisanom roku. Utvrđeno je da imenovana ispunjava sve tražene uvjete iz Internog oglasa. Nakon obavljenih razgovora s kandidatima, Povjerenstvo za izbor predstojnika Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje predložilo je izbor i imenovanje navedene kandidatkinje. Sukladno članku 32. Statuta kliničke bolnice „Sveti Duh“, odluku o izboru i imenovanju donosi ravnatelj. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor Upravnom vijeću Bolnice u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                            V.D. RAVNATELJA BOLNICE 
                                                       doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content