EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4369

U Zagrebu, 22. listopada 2021.

Na temelju članka 32. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. listopada 2021., Klinička bolnica “Sveti Duh” donosi slijedeću

ODLUKU

  

–  o izboru i imenovanju pročelnika Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, kojom se doc.dr.sc. Boris Šimunjak, prim.dr.med., izabire i imenuje pročelnikom Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od 4. siječnja 2022. do 4. siječnja 2026.,

–  o izboru i imenovanju predstojnika Klinike za očne bolesti, kojom se prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., izabire i imenuje predstojnikom Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od 4. siječnja 2022. do 4. siječnja 2026.

  

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

  

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content