EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-497
Zagreb, 24. siječnja 2024.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 3. siječnja 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Nikolina Šainčić Herceg izabire se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik sestrinstva“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                            V.D. RAVNATELJA BOLNICE 
                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content