EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-6841
U Zagrebu, 01.12.2023.

Na temelju članka 32. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 10. studenoga 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću 

ODLUKU

o izboru i imenovanju pomoćnice ravnatelja za pravne poslove                   

Renata Karamatić, dipl.iur., izabire se i imenuje pomoćnicom ravnatelja za pravne poslove Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od dana zasnivanja radnog odnosa u Bolnici.

Obrazloženje

Dana 10. studenoga 2023. Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Natječaj za izbor i imenovanje na položaj I. vrste – pomoćnik ravnatelja za pravne poslove. Imenovana je podnijela prijavu u traženom roku. Utvrđeno je da imenovana ispunjava sve tražene uvjete iz Natječaja. Sukladno članku 32. Statuta kliničke bolnice „Sveti Duh“, odluku o izboru i imenovanju donosi v.d. ravnatelja. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                            V.D. RAVNATELJA BOLNICE 
                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content