EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-6522
Zagreb, 15. studenoga 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. listopada 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Matea Kondić Mužar, Mirela Marčec, Nermin Imamović, Mateo Peula, Bruno Oršulić i Florijan Mihok izabiru se za rad na radnom mjestu „medicinska sestra/tehničar“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                          V.D. RAVNATELJA BOLNICE
                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

 

Skip to content