EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Urudžbeni broj: 01-1530
Zagreb, 05.10.2023. godine

Na temelju članka 25. i 27. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i članka 43. Zakona o ustanovama  Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“ donijelo je dana 19.09.2023. godine sljedeću 

O D L U K U 

o poništenju natječaja za izbor ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“

 

I. Poništava se natječaj za izbor ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ur.br.01-1195 od 26.07.2023., objavljen u Narodnim novinama br. 95/2023, na mrežnim stranicama Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18.08.2023.

II. Ova Odluka objaviti će se u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća Kliničke bolnice „Sveti Duh“
             prof. dr. sc. Darko Kaštelan

Skip to content