EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Urudžbeni broj:01- 879
Zagreb, 19. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/2023), članka 38. do 45. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) članaka 22. do 24. te članka 32. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“, na sjednici održanoj dana 19.05.2023. godine, donijelo je sljedeću 

O D L U K U 

O DOPUNI ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA UR. BROJ: 01-726 OD DANA 26.04.2023. GODINE 

Navedena odluka dopunjuje se uputom o pravnom lijeku, na način da se dodaje sljedeći tekst:

„Pouka o pravnom lijeku:

Prijavljeni kandidati imaju pravo pregledati natječajni materijal i u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti mogu zahtijevati zaštitu pred nadležnim sudom sukladno članku 42. Zakona o ustanovama.“

Obrazloženje 

Dana 26.04.2023. godine Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“ donijelo je odluku o imenovanju zamjenika ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, urudžbeni broj: 01-726.

Kako je u navedenoj odluci omaškom izostavljen tekst upute o pravnom lijeku, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća kliničke bolnice „Sveti Duh“

________________________________
prof. dr. sc. Darko Kaštelan

Skip to content