EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Urudžbeni broj:01- 726
Zagreb, 26. travnja 2023. godine

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/2023), članka 38. do 45. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) članaka 22. do 24. te članka 32. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“, na sjednici održanoj dana 26.04.2023. godine, donijelo je sljedeću 

O D L U K U 

O IMENOVANJU ZAMJENIKA RAVNATELJA KLINIČKE BOLNICE „SVETI DUH“ 

Doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., imenuje se zamjenikom ravnateljice Kliničke bolnice „Sveti Duh“ na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od dana 27.04.2023. godine, pa do dana 27.04.2027. godine.

Obrazloženje 

Dana 03.04.2023. godine objavljen je natječaj za zasnivanje radnog odnosa za 1 izvršitelja na radnom mjestu zamjenika ravnatelja, na određeno, na mandatno razdoblje od 4 godine.

Nakon provedenog natječaja, ravnateljica, prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem. predložila je imenovati zamjenikom ravnatelja doc.dr.sc. Igora Alfirevića, dr.med.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnateljice, te je slijedom navedenoga donijelo odluku kao u izreci.

Predsjednik Upravnog vijeća kliničke bolnice „Sveti Duh“

________________________________
prof. dr. sc. Darko Kaštelan

Skip to content