EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-759
Zagreb, 13. veljače 2023.

Ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

O D L U K U

I. Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-723 od 9. veljače 2023.

II. Maja Fratrić Mičić, dipl.iur., izabire se za rad na radnom mjestu „rukovoditelj Odjela kadrovskih poslova“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 9. veljače 2023., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-723 kojom je Anita Bardić, dipl.iur., izabrana za rad na radnom mjestu „rukovoditelj Odjela kadrovskih poslova“, na neodređeno vrijeme.

Dana 13. veljače 2023. Anita Bardić, dipl.iur., je pisanim putem izvijestila KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto nje na radno mjesto „rukovoditelj Odjela kadrovskih poslova“ izabran slijedeći kandidat sa liste prvenstva.

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content