EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-822
Zagreb, 15. veljače 2023.

Ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

O D L U K U

I. Djelomično se stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-721 od 9. veljače 2023. u dijelu kojom su između ostalih izabrane Jasmina Falnoga i Anita Požega za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na neodređeno vrijeme, u Službi za opće i servisne poslove Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

II. Blaženka Jurišković i Sonja Šarić izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na neodređeno vrijeme, u Službi za opće i servisne poslove KB „Sveti Duh“.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 9. veljače 2023., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-721 kojom kojom su između ostalih izabrane Jasmina Falnoga i Anita Požega za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na neodređeno vrijeme.

Jasmina Falnoga i Anita Požega su pisanim putem izvijestile KB „Sveti Duh“ da odustaju od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te su umjesto njih na radno mjesto „stručni referent“ izabrani slijedeći kandidati sa liste prvenstva.

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content