EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NATJEČAJ

3-2-thegem-blog-default

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022) i članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa:

1/ na neodređeno vrijeme:

I. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu liječnik specijalist interne medicine – internističke onkologije (m/ž)
Uvjeti:
– završeni medicinski fakultet
– uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine/pulmologije, internističke onkologije/onkologije ili uvjerenje o položenom subspecijalističkom ispitu iz internističke onkologije
– odobrenje za samostalan rad

II. 5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu liječnik specijalist patologije (m/ž)
Uvjeti:
– završen medicinski fakultet (VSS)
– uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz patološke anatomije / patologije / patologije i citologije (s akreditacijom iz područja histopatologije)
– odobrenje za samostalan rad

III. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu liječnik specijalist citologije (m/ž)
Uvjeti:
– završen medicinski fakultet (VSS)
– uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz kliničke citologije / patologije i citologije (s akreditacijom iz područja citopatologije)
– odobrenje za samostalan rad

IV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu voditelj Odsjeka arhiva i urudžbenog zapisnika (m/ž)
Uvjeti:
– završen diplomski studij (VSS)
– 2 godine radnog iskustva u struci
– položen stručni ispit za arhivara

V. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu voditelj Odjela zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša (m/ž)
Uvjeti:
– završen stručni diplomski studij Sigurnost na radu (VSS)
– 6 godina radnog iskustva u struci
– položen stručni ispit ZNR (opći i posebni dio ZNR)
– I i II kategorija ugroženosti iz ZOP

VI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu voditelj Odsjeka za planiranje i realizaciju postupaka javne nabave u Službi nabave i opskrbe (m/ž)
Uvjeti:
– završen preddiplomski studij ekonomskog ili pravnog smjera (VŠS) ili srednja ekonomska škola (SSS)
– poznavanje rada na računalu
– 2 godine za VŠS odnosno 5 godina za SSS radnog iskustva u struci

VII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (m/ž)
Uvjeti:
– završen preddiplomski studij medicinsko – laboratorijske dijagnostike (VŠS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad
– 1 godina radnog iskustva u struci

VIII. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka (m/ž)
Uvjeti:
– završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski
tehničar (SSS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad

IX. 6 (šest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar (m/ž)
Uvjeti:
– završena medicinska škola (SSS)
– odobrenje za samostalan rad

X. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica (m/ž)
Uvjeti:
– završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)
– odobrenje za samostalan rad

XI. 6 (šest) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica u Službi za uslužne djelatnosti (m/ž)
Uvjet:
– završena osnovna škola (NSS)

XII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu serviser centralnog grijanja u Službi za tehničke poslove (m/ž)
Uvjeti:
– VKV/VŠS, monter centralnog grijanja
– položen stručni ispit za punioca posuda tehničkih plinova,
– 1 godina radnog iskustva u struci

XIII. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu električar u Službi za tehničke poslove (m/ž)
Uvjeti:
– SSS/KV, električar
– 1 godina radnog iskustva u struci

XIV. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu vodoinstalater u Službi za tehničke poslove (m/ž)
Uvjeti:
– SSS/KV, vodoinstalater
– 1 godina radnog iskustva

XV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu soboslikar u Službi tehničkih poslova (m/ž)
Uvjet:
– SSS/KV, soboslikar
– 1 godina radnog iskustva u struci

XVI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stolar u Službi za tehničke poslove (m/ž)
Uvjeti:
– SSS/KV, stolar
– 1 godina radnog iskustva u struci

XVII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnik obducenta (m/ž)
Uvjet:
– završena osnovna škola (NSS)

2/ na određeno vrijeme:

XVIII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu doktor medicine specijalist otorinolaringologije, radi zamjene za djelatnika na neplaćenom dopustu (m/ž)
Uvjeti:
– završen medicinski fakultet (VSS)
– uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz otorinolaringologije
– odobrenje za samostalan rad

XIX. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši referent za jednostavnu nabavu u Odjelu za planiranje i realizaciju postupaka javne nabave, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završen preddiplomski studij ekonomskog smjera (VŠS)
– poznavanje rada na računalu
– 1 godina radnog iskustva u struci

XX. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik sestrinstva, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
– odobrenje za samostalan rad

XXI. 7 (sedam) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završena medicinska škola (SSS)
– odobrenje za samostalan rad

XXII. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad

XXIII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni djelatnik u zdravstvu, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završena osnovna škola (NKV/NSS)
– završen tečaj za njegovatelja

XXIV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu bolničar u Službi za uslužne djelatnosti, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž) 
Uvjet:
– završena osnovna škola (NSS)

XXV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu servirka u Službi za uslužne djelatnosti, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž) 
Uvjet:
– završena osnovna škola (NSS)

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza iz točke „uvjeti“, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:
– 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS
– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
– 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS
– 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Kandidati koji imaju pravo na privremenu zaštitu, sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine br. 70/15 i 127/17) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022. godine (KLASA: 022-03/22-04/77, URBROJ: 50301-21/21-22-2) – 022-03-22-04-77_3-07-03.pdf (gov.hr), trebaju uz životopis i preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, dostaviti i iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektroničke pošte putem koje će im biti dostavljani pozivi na razgovor s povjerenstvom.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete, prema Odluci ravnateljice mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata bit će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima:

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati. Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci/stručnoj spremi.

Molimo kandidate da u prijavi točno navedu redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju. Ukoliko se prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu prijavu s pripadajućom dokumentacijom.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu prijava, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content