EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NATJEČAJ

3-2-thegem-blog-default

Na temelju članka 85. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), članka 38. do 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019, 151/2022), te članka 27. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kliničke bolnice „Sveti Duh“

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
 • položen specijalistički ispit,
 • znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti:

 • diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju,
 • potvrdu o položenom specijalističkom ispitu,
 • dokaz o znanstveno-nastavnom zvanju profesor ili docent,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i njegovom trajanju, ili, umjesto potvrde, ispis iz elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • životopis,
 • uvjerenje nadležnog suda ili iz sustava e-Građani, ne starije od 15 dana od dana prijave, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • program rada i razvoja Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“,  imenuje se na mandatno razdoblje od 4 godine. Nakon isteka mandata ista osoba može, na temelju javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Ukoliko po ovom Javnom natječaju bude izabrana osoba koja nije zaposlena u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ na neodređeno vrijeme, radni odnos će se zasnovati na određeno vrijeme, u trajanju obavljanja poslova radnog mjesta ravnatelja Bolnice.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“  82/08, 69/17)

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Svi kandidati će biti izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«, ili se mogu predati osobno u Urudžbeni zapisnik Bolnice.

Nepravovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedenu u ovom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). O mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi na natječaj

Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervju smatrati će se da su povukli prijavu na natječaj.

Klinička bolnica „Sveti Duh“ pridržava pravo poništenja javnog natječaja, bez obrazloženja.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u javnim službama dužni su se u prijavi pozvati na navedeno pravo, odnosno, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članaka 103. stavka 1. istog Zakona.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku  48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( „Narodne novine“  84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članaka 49. stavka 1. istog Zakona.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku  48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( „Narodne novine“ 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Kliničkoj bolnici “Sveti Duh“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Nakon objave rezultata izbora, prijavljeni kandidati mogu podići preslike svoje natječajne dokumentacije u roku od 6 mjeseci uz prethodnu najavu.

Natječaj će se objaviti u , u „Narodnim novinama“ te na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“

Skip to content