EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
3 (Demo)

Na temelju članka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za:

I.    3 (tri) medicinske sestre/tehničara SSS

II.   2 (dva) prvostupnika/prvostupnice sestrinstva VŠS

III. 10 (deset) primalja asistentica SSS

IV.   4 (četiri) prvostupnika/prvostupnice radiološke tehnologije VŠS

V.     5 (pet) fizioterapeutska tehničara/ke SSS

VI.   6 (šest) prvostupnika/prvostupnice fizioterapije VŠS

VII.  5 (pet) zdravstveno – laboratorijskih tehničara/ke SSS

VIII. 4 (četiri) prvostupnika/prvostupnice medicinsko-laboratorijske dijagnostike VŠS

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, životopis, Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja (Elektronički zapis mora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja), potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje te:

Ad I., Ad III., Ad V., i Ad VII.: preslike svjedodžbe o završnom ispitu i svjedodžbi svih razreda tijekom školovanja

Ad II., Ad IV., Ad VI.  i Ad VIII.: preslike svjedodžbe ili diplome i presliku prijepisa ocjena.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja.

Izabrani kandidati sklapaju Ugovore o radu na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine (zbog obavljanja pripravničkog staža).

Sa izabranim kandidatom će se sklopiti Ugovor o radu nakon dobivanja suglasnosti od strane Zavoda

za zapošljavanje. Ukoliko Zavod za zapošljavanje ne da pisanu suglasnost za izabranog kandidata

Ugovor o radu ne može biti sklopljen.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“,  Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za natječaj za pripravništvo – ne otvarati“.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Bolnice http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                                                                   Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content