Natječaji za zaposlenja

 Datum objave: 13.2.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca fizioterapije, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij fizioterapije (VŠS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca medicinske radiologije na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 45 (četrdeset pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 9 (devet) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijskog tehničar/ka, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta , radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog, upravnog, općeg ili zdravstvenog smjera
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 29.1.2019.

Ur.broj: 01-03-404

Zagreb, 28. siječnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 11. siječnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Martina Zidanić, dr.med., izabire se za rad na radnom mjestu specijalist radiolog, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 11.1.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje


NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist pedijatar na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist radiologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- položen specijalistički ispit

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši referent nabave na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS/SSS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši referent za javnu nabavu na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS/SSS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu


Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 10.1.2019.

Broj: 01-4354/3
U Zagrebu, 10. siječnja 2019.

 

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja i Natječaja koji je objavljen 7. studenog 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 

 1. Tena Čižmešija, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz pedijatrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Tena Čižmešija, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
 1. Ukoliko se imenovana  ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.
 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.
 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice  

    „Sveti Duh“, dana 10. siječnja 2019.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

                                       

                                                                                              Ravnatelj
                                                                       prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

     Odluka se dostavlja:

1. Tena Čižmešija, dr.med., Ksaver 189, 10000 Zagreb
2.  Predstojniku Klinike za ginekologiju i porodništvo
3.  Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 10.1.2019.

Broj: 01-4354/2
U Zagrebu, 8. siječnja 2019.

 

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja i Natječaja koji je objavljen 7. studenog 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

O D L U K U

Odluka kojom je Nikolina Grbavac, dr.med.,  izabrana za rad na radnom mjestu doktora medicine na

specijalizaciji iz pedijatrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, broj: 01-03-6692 od 7. prosinca 2018., stavlja se izvan snage.

OBRAZLOŽENJE

Nikolina Grbavac, dr.med., je Odlukom broj:01-03-6692, od 7 prosinca 2018. izabrana za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz pedijatrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“. Dopisom broj: 01-40354, od 31. prosinca 2018., Nikolina Grbavac je obavijestila Bolnicu da odustaje od prijave na Natječaj objavljen dana 7. studenog 2018. Slijedom navedenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

                                       

                                                                                              Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

                                                                                         

     Odluka se dostavlja:

1. Nikolini Grbavac, dr.med., Nalješkovićeva 17, 10000 Zagreb
2.  Predstojniku Klinike za ginekologiju i porodništvo
3.  Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 07.12.2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 7. studenog 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi ODLUKE za:
 

Ana Dojder

Anamarija Baković

Dora Vuljanić

Filip Vuletić

Joko Jeličić

Juraj Korbler

Nikolina Grbavac

Tanja Ćujić

Valentina Cigić

 


OBAVIJEST

Obavještavamo sudionike Natječaja za specijalističko usavršavanje objavljenog 7. studenoga 2018. da su na Oglasnoj ploči Bolnice objavljene Liste pristupnika s bodovima.

Razgovori s pristupnicima će se održati prema slijedećem rasporedu:

4.12.18. - utorak

5.12.18. - srijeda

6.12.18. - četvrtak

7.12.18. - petak

 

9 sati

Klinička radiologija,

u predavaonici Zavoda za urologiju (Kirurška poliklinika, I. kat)

 

 

9 sati i 30 minuta

Pedijatrija,

u predavaonici Zavoda za urologiju (Kirurška poliklinika, I. kat)

 

12 sati

Oftalmologija i optometrija,

u predavaonici Klinike za očne bolesti (III. kat)

 

 

9 sati

Ortopedija i traumatologija,

u predavaonici Zavoda za urologiju (Kirurška poliklinika, I. kat)

 

8 sati

Medicinska biokemija i laboratorijska medicina,

u predavaonici Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku (I. kat)

 

 Datum objave: 07.11.2018.

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16 i 131/17), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2018. godinu odobrenom od Ministarstva zdravlja, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ

 1. Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1.  

kliničke radiologije

2 izvršitelja

 1.  

oftalmologije i optometrije

1 izvršitelj

 1.  

ortopedije i traumatologije

2 izvršitelja

 1.  

pedijatrije

2 izvršitelja

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,

 • odobrenje za samostalan rad.

 1. Za zasnivanje radnog odnosa za magistre medicinske biokemije, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1.  

medicinske biokemije i laboratorijske medicine

2 izvršitelja

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – magistar medicinske biokemije,

 • odobrenje za samostalan rad.

 

Radi prijave na natječajad I. (doktori medicine) i ad II. (magistri medicinske biokemije), pristupnici trebaju dostaviti:
 

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,

 2. Životopis,

 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,

 4. Presliku diplome,

 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

 6. Presliku odobrenja za samostalan rad,

 7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

 9. Presliku nagrada za vrijeme studija,

 10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

 11. Popis i preslike objavljenih radova s područja struke,ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „inextenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,

Radi prijave na Natječaj ad I. (doktori medicine) pristupnici trebaju dostaviti i:

 

 1. Ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi:

 1. Presliku svih ugovora o radu i

 2. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja. Elektronički zapismora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja.

Na prijave, postupak, bodovanje i slično za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine (ad II.), analogno će se primijeniti Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), osim članka 3., točka 6.i 7. i članka 5., stavak 3., alineja 7. (rad u zdravstvenim ustanovama), koji se neće primijeniti.

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavljase u neovjerenim preslikama.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju (uz navođenje specijalizacijeza koju se pristupnik prijavljuje) – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, uzet će se u obzir težinski prosjek.

Pristupnicima doktorima medicine (ad I.) koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno u točki 12. ovoga Natječaja biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 i na mrežnoj stranici Bolnicewww.kbsd.hr , u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni radu trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 24.10.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

1 (jednog) izvršitelja/icu za rad na radnom mjestu skladištar/ka na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjet:

- SSS ekonomskog smjera / KV radnik

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje – skladištar/ka - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

 

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

 Datum objave: 22.10.2018.

 

Odluke o izabranim kandidatima po natječaju Hrvatskog zavodu za zapošljavanje od 19. 9. 2018. godine u KB "Sveti Duh"

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 19.10.2018.

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA


Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu skladištar/ka – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje, objavljen u Narodnim novinama broj 87/2018 od 28. rujna 2018., na web stranici Bolnice i web stranici Zavoda za zapošljavanje.


Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 19.10.2018.

Na temelju članka 33. Statuta KB „Sveti Duh“ i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (NN 145/13, 31/15, 79/15 i 49/16), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje na slijedeća radna mjesta odgovornih osoba u KB „Sveti Duh“ (položaji I. vrste), na mandatno razdoblje od četiri godine:

 

 1. Predstojnik/ca Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (m/ž) - 1 izvršitelj

 2. Predstojnik/ca Klinike za kirurgiju (m/ž) - 1 izvršitelj

 3. Pročelnik/ca Zavoda za ortopediju (m/ž) – 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

 

Ad 1.:

- VSS, završen medicinski fakultet;

- specijalizacija iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;

- doktorat znanosti iz područja rada Klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 2.:

- VSS, završen medicinski fakultet;

- specijalizacija iz opće kirurgije, uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;

- doktorat znanosti iz područja rada Klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 3.:

- VSS, završen medicinski fakultet;

- specijalizacija iz ortopedije,

- doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili naslov primarijus;

- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Mandatno razdoblje odgovornih osoba Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natječaja podliježu reizboru.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, životopis i plan i program rada za mandatno razdoblje.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za Natječaj za izbor i imenovanje odgovornih osoba - ne otvarati“.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja .

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka natječaja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 03.10.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa :

3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist pedijatar na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije

- odobrenje za samostalan rad

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

 

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 28.9.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

1 (jednog) izvršitelja/icu za rad na radnom mjestu skladištar/ka na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjet:

- SSS ekonomskog smjera / KV radnik

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje – skladištar/ka - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 19.9.2018.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za:

1. osam (8) medicinskih sestara/tehničara SSS

2. osam (8) stručnih prvostupnica/prvostupnika sestrinstva VŠS

3. deset (10) primalja – asistentica SSS

4. četiri (4) zdravstveno – laboratorijskih tehničarki/tehničara SSS

5. tri (3) stručne prvostupnicae/prvostupnika medicinsko – laboratorijske dijagnostike VŠS

6. pet (5) stručnih prvostupnica/prvostupnika fizioterapije VŠS

7. tri (3) fizioterapeutska tehničara SSS

8. četiri (4) stručnih prvostupnica/prvostupnika radiološke tehnologije VŠS


 

Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti:životopis, presliku domovnice i :

Ad 1., 3., 4. i 7.,: preslike svjedodžbe o završnom ispitu i svjedodžbi svih razreda tijekom školovanja

Ad 2., 5., 6. i 8.:preslike svjedodžbe ili diplome i presliku prijepisa ocjena.

 

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za natječaj za pripravništvo – ne otvarati“.

 

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Bolnice http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 30.8.2018.

Broj: 01-03-4209
U Zagrebu, 28. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 

 1. Marko Vodanović, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz gastroenterologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Marko Vodanović, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. kolovoza 2018.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Marku Vodanoviću, dr.med.

 2. Predstojniku Klinike za unutarnje bolesti

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 30.8.2018.

Broj: 01-03-4210
U Zagrebu, 28. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 

 1. Petar Bešlić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz kardiologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Petar Bešlić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. kolovoza 2018.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Petru Bešliću, dr.med.

 2. Predstojniku Klinike za unutarnje bolesti

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 30.8.2018.

Broj: 01-03-4218
U Zagrebu, 29. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Anja Mandarić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Anja Mandarić, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. kolovoza 2018.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 

Odluka se dostavlja:

 1. Anji Mandarić, dr.med.

 2. Pročelnici Objedinjenog hitnog bolničkog prijama

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 30.8.2018.

Broj: 01-03-4217
U Zagrebu, 29. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Nina Nemčić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Nina Nemčić, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. kolovoza 2018.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Nini Nemčić, dr.med.

 2. Pročelnici Objedinjenog hitnog bolničkog prijama

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 30.8.2018.

Broj: 01-03-4220
U Zagrebu, 29. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 

 1. Andrija Karačić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Andrija Karačić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Mi30starstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. kolovoza 2018.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 

Odluka se dostavlja:

 1. Andriji Karačiću, dr.med.

 2. Predstojniku Klinike za kirurgiju

 3. Odjelu kadrovskih poslova


Datum objave: 30.8.2018.

Broj: 01-03-4219

U Zagrebu, 29. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Inga Bacalja Đaković, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Inga Bacalja Đaković, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. kolovoza 2018.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Ingi Bacalja Đaković, dr.med.,

 2. Predstojniku Klinike za kirurgiju

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 29.8.2018.

Ur.broj: 01-03-4192
Zagreb, 28. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. kolovoza 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Snježana Berač i Sanela Mijatović izabrane su za rad na radnom mjestu čistačice – 2 izvršiteljice, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 29.8.2018.

 

Ur.broj: 01-03-4193
Zagreb, 28. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. kolovoza 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Jasenka Milihram, Snežana Karaba i Marija Hlad Vižintin izabrane su za rad na radnom mjestu čistačice – 3 izvršiteljice, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 29.8.2018.

Ur.broj: 01-03-4185
Zagreb, 28. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. kolovoza 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Milanka Kos, Sandra Maurović, Slađana Radoš, Ksenija Kišur i Zlata Zapalac izabrane su za rad na radnom mjestu servirke – 5 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 28.8.2018.

Ur.broj: 01-03-4177
Zagreb, 27. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. kolovoza 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ana Jović, dr.med., izabire se za rad na radnom mjestu specijalistica opće kirurgije, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 28.8.2018.

Ur.broj: 01-03-4182
Zagreb, 27. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Sanela Marunica, bacc.med.lab.diagn., i Petra Vrabec, bacc.med.lab.diagn., izabiru se za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca medicinsko – laboratorijske dijagnostike u Zavodu za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 21.8.2018.

 

Ur.broj: 01-03-4052
Zagreb, 16. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

 

Ana Piljić, bacc.physioth., izabire se za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca fizioterapije u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 21.8.2018.

 

Ur.broj: 01-03-4053
Zagreb, 16. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Marina Trumbetić, bacc.physioth., izabire se za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca fizioterapije u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 21.8.2018.

Ur.broj: 01-03-4061
Zagreb, 17. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

 

Maja Jurec, Zrinka Švec, Valentina Brdarić, Dora Kovač, Lara Ferenac, Filip Miklaušić, Marta Herak, Ante Ćorković, Tea Čačko, Nensi Živković, Mario Olivari, Anja Pokos, Natalija Smiljanec i Milana Žderić izabiru se za rad na radnom mjestu medicinske sestre/tehničara, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 21.8.2018.

Ur.broj: 01-03-4059
Zagreb, 17. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Nikola Melher izabire se za rad na radnom mjestu vodoinstalater i serviser medicinskih plinova, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 20.8.2018.

OBAVIJEST SUDIONICIMA NATJEČAJA OD 27.7.2018. ZA RADNO MJESTO PRVOSTUPNIKA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA ODREĐENO VRIJEME


Obaviještavamo kandidate koji su dostavili dokumentaciju za Natječaj objavlen 27.7.2018. godine na radno mjesto prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike na određeno vrijemeda da će se pismeni ispit znanja održati u srijedu 22.8.2018. godine u 11,30 sati. Pismeni ispit održati će se u ginekološkoj predavaoni na 2. katu Klinikeza ginekologiju i porodništvo.

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo
Marina Rukavina, dipl. med. techn.


Datum objave: 17.8.2018.

URED RAVNATELJA
Broj: 01-03-4080

U Zagrebu, 17. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Leon Marković, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz oftalmoloije i optometrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Leon Marković, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 17. kolovoza 2018.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Leonu Markoviću, dr.med., Ulica kralja Petra Svačića 2c, 34000 Požega

 2. Predstojniku Klinike za očne bolesti

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 17.8.2018.

URED RAVNATELJA
Broj: 01-03-4081

U Zagrebu, 17. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Eva Kos, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz oftalmoloije i optometrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Eva Kos, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 17. kolovoza 2018.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Eva Kos, dr.med.,

 2. Predstojniku Klinike za očne bolesti

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 17.8.2018.
 

OBAVIJEST SUDIONICIMA NATJEČAJA
ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE
IZ OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE OD 25. SRPNJA 2018.

Na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“ objavljena je dana 17. kolovoza 2018. Lista rezultata za specijalističko usavršavanje iz oftalmologije i optometrije.


U Zagrebu, 17. kolovoza 2018.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

 Datum objave: 14.8.2018.

OBAVIJEST SUDIONICIMA NATJEČAJA ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE OD 25. SRPNJA 2018.


 

Na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“ objavljene su liste pristupnika za specijalističko usavršavanje iz oftalmologije i optometrije, iz abdominalne kirurgije, iz hitne medicine, iz gastroenterologije i iz kardiologije, s bodovima.

Razgovori Povjerenstava za specijalističko usavršavanje s kandidatima održat će se prema sljedećem rasporedu:

17.8.18. - petak

 

28.8.18. - utorak

29.8.18. - srijeda

7 sati

oftalmologija i optometrija

 

(u dvorani za sastanke Klinike za ginekologiju i porodništvo)

 

8 sati

gastroenterologija

 

(u dvorani za sastanke Klinike za ginekologiju i porodništvo)

 

 

10 sati

kardiologija

 

(u dvorani za sastanke Klinike za ginekologiju i porodništvo)

 

8 sati

hitna medicina

 

(u dvorani za sastanke Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje)

 

9 sati

abdominalna kirurgija

 

(u dvorani za sastanke Klinike za ginekologiju i porodništvo)

 


 

U Zagrebu, 14. kolovoza 2018.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 10.8.2018.

 

OBAVIJEST SUDIONICIMA NATJEČAJA ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE OD 25. SRPNJA 2018.


 

Na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“ objavljena je Lista pristupnika za specijalističko usavršavanje iz oftalmologije i optometrije, s bodovima.

Razgovori Povjerenstva za specijalističko usavršavanje iz oftalmologije i optometrije s kandidatima održat će se 17. kolovoza 2018. u 7 sati, u dvorani za sastanke Klinike za ginekologiju i porodništvo.

Liste pristupnika s bodovima za specijalističko usavršavanje iz abdominalne kirurgije, iz hitne medicine, iz gastroenterologije i iz kardiologije biti će objavljene u tjednu od 13. kolovoza 2018. do 17. kolovoza 2018., kada će biti objavljeni i termini razgovora s kandidatima za navedena specijalistička usavršavanja.

U Zagrebu, 9. kolovoza 2018.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 08.8.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj/ica za rad na radnom mjestu specijalist opće kirurgije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz opće kirurgije

- odobrenje za samostalan rad

- prednost: uža specijalizacija iz vaskularne kirurgije

 

 1. 5 (pet) izvršitelja/ica za rad na radnom mjestu servirke na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

 

 1. 2 (dva) izvršitelja/ica za rad na radnom mjestu čistačice na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

 

 1. 3 (tri) izvršitelja/ica za rad na radnom mjestu čistačice na određeno vrijeme radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

 

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 27.7.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca fizioterapije, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij fizioterapije (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvotupnik medicinsko – laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 14 (četrnaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1. 1 (jedan) izvršitelja za rad na radnom mjestu vodoinstalater i serviser medicinskih plinova na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- SSS/KV vodoinstalaterskog smjera

- položen stručni ispit za rukovatelja posudama stlačenih plinova

- 1 godina iskustva

 

ad.IV. Na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen stručni ispit za rukovatelja posudama stlačenih plinova uz uvjet polaganja istog najkasnije u roku 6 mjeseci od isteka probnog roka.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja .

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

 

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 Datum objave: 25.7.2018.

Klinička bolnica „Sveti Duh“
Zagreb,
Sveti Duh 64

objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

Poništava se točka V. Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za zapošljavanje na neodređeno vrijeme objavljenog dana 15. lipnja 2018. na web stranici Bolnice, web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama broj 55/2018:

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu vodoinstalater i serviser medicinskih plinova na neodređeno vrijeme (m/ž)

 

U Zagrebu, 20. srpnja 2018.
Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 25.7.2018.

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16 i 131/17), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2018. godinu odobrenom od Ministarstva zdravstva, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1.  

abdominalne kirurgije

2 izvršitelja

 1.  

gastroenterologije

1 izvršitelj

 1.  

hitne medicine

2 izvršitelja

 1.  

kardiologije

1 izvršitelj

 1.  

oftalmologije i optometrije

2 izvršitelja

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,

 • odobrenje za samostalan rad.

Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,

 2. Životopis,

 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,

 4. Presliku diplome medicinskog fakulteta,

 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

 6. Presliku odobrenja za samostalan rad,

 7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

 9. Presliku nagrada za vrijeme studija,

 10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

 11. Popis i preslike objavljenih radova s područja struke, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „in extenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,

 12. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,

 13. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o evidentiranom stažu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, izdanu za vrijeme trajanja ovog natječaja (radi omogućavanja točnog izračuna staža).


Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, biti će bodovan težinski prosjek.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno ad 13. biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 i na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.
 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Greška | Klinička bolnica "Sveti Duh"

Greška

Došlo je do neočekivane greške. Molimo pokušajte ponovno.