Natječaji za zaposlenja

Datum objave: 09.12.2019.

Ur.broj: 01-03-5951
Zagreb, 5. prosinca 2019.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Morana Gotić, dipl.iur. izabire se za rad na radnom mjestu „diplomirani pravnik“, na neodređeno vrijeme, u Službi za pravne i kadrovske poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 02.12.2019.

Ur.broj: 01-03-5934
Zagreb, 29. studenoga 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Monika Gredelj izabire se za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na neodređeno vrijeme, u Službi za opće i servisne poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 29.11.2019.

Na temelju članka 33. Statuta KB „Sveti Duh“ i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (NN 145/13, 31/15 i 79/15), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica u KB „Sveti Duh“ (položaji I. vrste):

I.

 1. Pročelnika Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (m/ž) - 1 izvršitelj

 

II.

 1. Pročelnika Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (m/ž) - 1 izvršitelj
   

III.

 1. Pročelnika Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku (m/ž) - 1 izvršitelj
   

IV.

 1. Pročelnika Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Klinike za unutarnje bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj
   

V.

 1. Voditelja Poliklinike Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata (m/ž) - 1 izvršitelj

 2. Voditelja Odjela za urologiju Zavoda za urologiju (m/ž) - 1 izvršitelj

 3. Voditelja Odjela za bakteriologiju i kontrolu bolničkih infekcija Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije (m/ž) - 1 izvršitelj
   

VI.

 1. Voditelja Odjela za prednji segment oka Klinike za očne bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj

 

VII.

 1. Voditelja Odjela za laboratorijsku humanu reprodukciju Klinike za ginekologiju i porodništvo (m/ž) - 1 izvršitelj

 2. Voditelja Odjela za laboratorijsku citogenetiku Klinike za ginekologiju i porodništvo (m/ž) - 1 izvršitelj

 

VIII.

 1. Voditelj bolničke ljekarne (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

Ad I.:

- medicinski fakultet;

- specijalizacija iz područja djelatnosti zavoda, odnosno uža specijalizacija iz područja
djelatnosti zavoda, ako subspecijalizacija postoji;
- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana zavoda;
- znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent ili primarijus;
- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad II.:

- medicinski fakultet,
- liječnik specijalist hitne medicine, odnosno liječnik specijalist ili uži specijalist iz jedne od
djelatnosti koje sudjeluju u radu OBHP;
- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana OBHP;
- najmanje 6 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad III.:

- Farmaceutsko – biokemijski fakultet, smjer medicinska biokemija
- specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine;
- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva

 

Ad IV.:

- medicinski fakultet,
- specijalizacija iz područja djelatnosti zavoda, odnosno uža specijalizacija iz područja
djelatnosti zavoda, ako subspecijalizacija postoji;
- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana zavoda;
- znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent;
- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad V.:

- medicinski fakultet;
- specijalizacija iz područja djelatnosti zavoda, odnosno uža specijalizacija iz
područja djelatnosti zavoda, ako subspecijalizacija postoji;
- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana zavoda;
- naslov primarijus;
- najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad VI.:

- medicinski fakultet,
- specijalizacija iz područja djelatnosti klinike, odnosno uža specijalizacija iz područja
djelatnosti klinike, ako subspecijalizacija postoji;
- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana klinike;
- znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent;
- najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad VII.:

- Prirodoslovno-matematički fakultet, biološki odsjek;
- doktorat znanosti
- najmanje 5 godina radnog iskustva.

 

Ad VIII.:

- farmaceutski fakultet;
- najmanje 8 godina iskustva u struci

 

Mandatno razdoblje odgovornih osoba Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, životopis i Plan i program rada za mandatno razdoblje.

Kandidati zaposleni u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ trebaju dostaviti prijavu, životopis i Plan i program rada za mandatno razdoblje, ostala dokumentacija nalazi se u Odjelu kadrovskih poslova.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB “Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 19.11.2019.

Ur.broj: 01-03-5852
Zagreb, 25. studenoga 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

 

Marica Cik, Tena Majić i Maja Šovagović Matković izabiru se za rad na radnom mjestu „kuhar“, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE
                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-5848
Zagreb, 25. studenoga 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Sandra Franjić i Valentina Zeman izabiru se za rad na radnom mjestu „stručna prvostupnica sestrinstva“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE
                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 19.11.2019.

Ur.broj: 01-03-5747
Zagreb, 18. studenoga 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Andreja Čerlek Crnički, dr.med., izabire se za rad na radnom mjestu „specijalist kliničke citologije“, na neodređeno vrijeme, u Klinici za patologiju i citologiju u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 14.11.2019.

POZIV

na provjeru stručnih znanja za rad na radnom mjestu stručnog referenta

Provjera stručnih znanja održati će se dana 21. studenoga 2019. godine s početkom u 9 sati, a o točnom vremenu i mjestu održavanja svaki će kandidat koji ispunjava uvjete biti poimence obaviješten na adresu elektronske pošte koja je dostavljena uz prijavu na natječaj i to tijekom 15. studenoga 2019. godine.

Kandidati za koje je provjerom utvrđeno da ne ispunjavaju uvjete natječaja također će o istome biti pisano obaviješteni na adresu elektronske pošte koju su dostavili uz prijavu na natječaj, uključivo i razlog odbijanja prijave.

 


Datum objave: 14.11.2019.

Ur.broj: 01-03-5091
Zagreb, 14.10.2019.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

 

1/ Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-4846 od 27.09.2019., kojom je Stipe Pelajić, dr.med., izabran za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz urologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

2/ Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči i web-u KB „Sveti Duh“.

Obrazloženje

Dana 27.09.2019., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-4846 kojom je Stipe Pelajić, dr.med., izabran za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz urologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

Budući je dana 09.10.2019. Stipe Pelajić, dr.med., pisanim putem izvijestio KB „Sveti Duh“ da odustaje od provođenja specijalizacije iz urologije u KB „Sveti Duh“, donesena je Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana uručenja.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-5088
Zagreb, 14.10.2019.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

 

1/ Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-4848 od 27.09.2019., kojom je Ana Bojko, dr.med., izabrana za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz alergologije i kliničke imunologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

2/ Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči i web-u KB „Sveti Duh“.

Obrazloženje

Dana 27.09.2019., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-4848 kojom je Ana Bojko, dr.med., izabrana za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz alergologije i kliničke imunologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

Budući je dana 02.10.2019. Ana Bojko, dr.med., pisanim putem izvijestila KB „Sveti Duh“ da odustaje od provođenja specijalizacije iz alergologije i kliničke imunologije u KB „Sveti Duh“, donesena je Odluka kao u izreci.
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovana može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana uručenja.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.OPIS POSLOVA, NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI I LITERATURA za radno mjesto pod rednim brojem 4/ stručni referent – 1 izvršitelj Natječaja objavljenog na ovoj stranici 30.10.2019.

 

OPIS POSLOVA

 • Zaprima medicinsku dokumentaciju i kontaktira s pacijentima (upis pacijenata na bolničko liječenje, upisuje pacijente po ambulantama hitnog prijama, upućuje pacijente prema pripadajućim ambulantama), daje im tražene informacije u neposrednom kontaktu ili odgovara na telefonske upite, kontaktira s pratnjom pacijenata.

 • Sakuplja uputnice po ambulantama nakon obavljenih pregleda, naplaćuje i obračunava usluge, slaže obračune usluga po matičnom broju ili redoslijedu dolaska pacijenata, arhivira ih i dnevno prosljeđuje u Službu prodaje, a naplaćenu participaciju predaje na blagajni Bolnice.

 • Vrši predbilježbe pacijenata za ambulantno liječenje prema rasporedu rada ambulanti i liječnika.

 • Ispunjava razne tiskanice i obrasce (nalog za sanitetski prijevoz, tiskanice za medicinska pomagala), poziva sanitetski prijevoz, fotokopira dokaze o zdravstvenom osiguranju pacijenata izvan sustava HZZO.

 • Obavještava nadležnog rukovoditelja o prijamu pacijenata bez zdravstvenog osiguranja i prijamu pacijenata stranih državljana.

 • Provjerava podatke pacijenata iz dokumentacije, npr. MBO, OIB, dopunsko osiguranje.

 • Priprema radni prostor i vodi brigu o naručivanju potrošnog pribora i organiziranja servisiranja uredskih strojeva.

 

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti.

3/ Za svaki dio provjere stručnih sposobnosti (tri dijela) dodjeljuje se od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su točno odgovorili na najmanje 50% svakog dijela provjere znanja, sposobnosti i vještina, odnosno dobili najmanje 5 bodova za svaki test (ukupno 15 bodova).

4/ Prva 4 kandidata koji su s uspjehom položili pisanu provjeru znanja i sposobnosti, temeljem liste reda prvenstva, upućuju se na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao, a rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, te smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

5/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu, s time da se na listi navode samo kandidati koji su zadovoljili.

6/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

1/ Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN broj: 100/18)

2/ Zakon o zdravstvenom osiguranju, NN broj: 80/13, 137/13, 98/19

3/ Normativni akti Bolnice sa mrežne stranice: http://www.kbsd.hr/Normativni-akti (Statut, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji, Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena, Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka, Pravilnik o zaštiti na radu)

4/ ECDL modul 1 i 2

Poziv na provjeru stručnih znanja biti će objavljen na mrežnim stranicama Bolnice dana 14. studenoga 2019. godine iza 15 sati, a pisana provjera će se obaviti dana 21. studenoga 2019. godine, prema rasporedu navedenom u Pozivu.“Datum objave: 04.11.2019.

Ur.broj: 01-03-5349
Zagreb, 30. listopada 2019.

 

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

 

 1. Djelomično se stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-2985 od 22. listopada 2019.

 2. Umjesto Katarine Putak izabire se Kristina Šimunec za rad na radnom mjestu primalja asistentica - pripravnik, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

Obrazloženje

Dana 22. listopada 2019., donesena je Odluka ur.broj: 01-2985 kojom je Katarina Putak izabrana za rad na radnom mjestu primalja asistentica - pripravnik na određeno vrijeme.

Dana 25. listopada 2019. Katarina Putak je pisanim putem izvijestila KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto nje na radno mjesto primalja asistentica - pripravnik izabrana Kristina Šimunec. Stoga je donesena Odluka kao u izreci.
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

 

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-5350
Zagreb, 30. listopada 2019.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

 1. Djelomično se stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-2984 od 22. listopada 2019.

 2. Umjesto Mislava Pađena izabire se Mihaela Dumenčić za rad na radnom mjestu zdravstveno laboratorijski tehničar - pripravnik, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

Obrazloženje

Dana 22. listopada 2019., donesena je Odluka ur.broj: 01-2984 kojom je Mislava Pađen izabran za rad na radnom mjestu zdravstveno laboratorijski tehničar - pripravnik na određeno vrijeme.

Dana 25. listopada 2019. Mislav Pađen je pisanim putem izvijestio KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto njega na radno mjesto zdravstveno laboratorijski tehničar - pripravnik izabrana Mihaela Dumenčić. Stoga je donesena Odluka kao u izreci.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-5348
Zagreb, 30. listopada 2019.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

 1. Djelomično se stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-2981 od 22. listopada 2019.

 1. Umjesto Anamarije Milardović i Lucije Žuvela izabiru se Lorena Katuša i Marija Knežević za rad na radnom mjestu prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike - pripravnik, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

Obrazloženje

Dana 22. listopada 2019., donesena je Odluka ur.broj: 01-2984 kojom su Anamarija Milardović i Lucija Žuvela izabrane za rad na radnom mjestu prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike - pripravnik na određeno vrijeme.

Anamarija Milardović i Lucija Žuvela su pisanim putem izvijestile KB „Sveti Duh“ da odustaju od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te su umjesto njih na radno mjesto prvostupnik medicinsko laboratorijske - pripravnik izabrane Lorena Katuša i Marija Knežević. Stoga je donesena Odluka kao u izreci.
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 30.10.2019.

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu diplomirani pravnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VSS dipl.iur ili mag.iur.
- 6 godina radnog iskustva u struci
- položen pravosudni ispit

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu specijalist kliničke citologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz kliničke citologije
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta na neodređeno (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog, upravnog, općeg ili zdravstvenog smjera
- poznavanje rada na računalu
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme (m/ž) (m/ž)

Uvjeti:

- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena osnovna škola (NSS)
 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani pozivi na testiranje i na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor za rad na radnom mjestu stručni referent utvrđivat će se provjerom poznavanja rada na računalu te pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Literatura za provjeru stručnih sposobnosti kandidata/kandidatkinja će biti objavljena na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:
- 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS
- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Ur.broj: 01-03-5234
U Zagrebu, 23. listopada 2019.

Temeljem članaka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 2. kolovoza 2019. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku I. Natječaja za, odnosno kako slijedi:

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu diplomirani pravnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 28.10.2019.

Ur.broj: 01-03-5254
Zagreb, 24. listopada 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. listopada 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Jana Šaljan, Jelena Majdandžić, Tin Rimac, Nikol Brdar Čunčić, Ksenia Čačić, Leonarda Šarić, Ivan Jakolić, Loreen Pavić, Jelena Hrabrić, Ema Cvitković, Kristina Troha, Miran Bučar, Denis Šalković i Davor Oblak izabiru se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajna bolovanja, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-5254
Zagreb, 24. listopada 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. listopada 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Marija Car, Tihana Benić, Petra Milčić, Adrijana Kocić, Marija Ovčar Sedlar, Romana Glavaš i Marta Čubranić izabiru se za rad na radnom mjestu primalja, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-5250
Zagreb, 24. listopada 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. listopada 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ines Fonjak i Lea Dujmić izabiru se za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik fizioterapije, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 22.10.2019.

Odluke o izabranim kandidatima po natječaju od 13. 09. 2019. godine za prijem pripravnika - zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci u Kliničkoj bolnici "Sveti Duh"

1. medicinska sestra/tehničar SSS

2. stručni prvostupnik/ica sestrinstva VŠS

3. primalja - asistentica SSS

4. zdravstveno laboratorijski tehničar SSS

5. stručni prvostupnik/ica medicinsko - laboratorijske dijagnostike VŠS

6. stručni prvostupnik/ica fizioterapije VŠS

7. fizioterapeutski tehničar SSS

8. stručni prvostupnik/ica radiološke tehnologije VŠS

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 21.10.2019.

Ur.broj: 01-03-5204
Zagreb, 18 listopada 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. rujna 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Petra Glad Štritof, dr.med. izabire se za rad na radnom mjestu „specijalist ginekologije i opstetricije“, na neodređeno vrijeme, u Klinici za ginekologiju i porodništvo u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 02.10.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca fizioterapije, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij fizioterapije (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 1. 24 (dvadeset četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)

- odobrenje za samostalan rad

 1. 7 (sedam) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

 

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 27.9.2019.


 

Broj: 01-03-4848
U Zagrebu, 27. rujna 2019.

 

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Ana Bojko, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz alergologije i kliničke imunologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Ana Bojko, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 27. rujna 2019.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Broj: 01-03-4847
U Zagrebu, 27. rujna 2019.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Bruno Lovreković, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz urologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Bruno Lovreković, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 2. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 3. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 4. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 27. rujna 2019.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Broj: 01-03-4846
U Zagrebu, 27. rujna 2019.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Stipe Pelajić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz urologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Stipe Pelajić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 27. rujna 2019.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Broj: 01-03-4782
U Zagrebu, 26. rujna 2019.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Tena Šimunjak, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz otorinolaringologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Tena Šimunjak, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 27. rujna 2019.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Broj: 01-03-4781
U Zagrebu, 26. rujna 2019.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Iva Čuljak, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz otorinolaringologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Iva Čuljak, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 27. rujna 2019.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Broj: 01-03-4826
U Zagrebu, 27. rujna 2019.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Antonio Ivan Miletić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Antonio Ivan Miletić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 27. rujna 2019.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Broj: 01-03-4825
U Zagrebu, 27. rujna 2019.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Paulo Zekan, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Paulo Zekan, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 27. rujna 2019.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 23.9.2019.

Broj: 01-03-4702
U Zagrebu, 20. rujna 2019.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Nikolina Boršćak, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Nikolina Boršćak, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 23. rujna 2019.
   

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Broj: 01-03-4703
U Zagrebu, 20. rujna 2019.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Antonia Jazvac, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Antonia Jazvac, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 23. rujna 2019.
   

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Broj: 01-03-4704
U Zagrebu, 20. rujna 2019.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Andrija Meštrović, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz neurologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Andrija Mešrović, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 23. rujna 2019.
   

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 20.9.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu specijalist ginekologije i opstetricije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz ginekologije i opstetricije

- odobrenje za samostalan rad

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani pozivi na testiranje i na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 19.9.2019.

Broj: 01-03-4677
U Zagrebu, 19. rujna 2019.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

O D L U K U

 1. Ivan Pavlović, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Ivan Pavlović, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
 1. Ukoliko se imenovani  ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.
 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.
 1. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 19. rujna 2019.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

                                       

                                                                                             Ravnatelj
                                                                       prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Broj: 01-03-4678
U Zagrebu, 19. rujna 2019.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

O D L U K U

 1. Mira Knežić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Mira Knežić, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
 1. Ukoliko se imenovana  ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.
 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.
 1. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 19. rujna 2019.

 Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

                                        

                                                                                             Ravnatelj
                                                                       prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Broj: 01-03-4666
U Zagrebu, 19. rujna 2019.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

O D L U K U

 1. Jure Brkić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Jure Brkić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
 1. Ukoliko se imenovani  ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.
 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.
 1. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 19. rujna 2019.

 Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

                                                                                                                                      Ravnatelj
                                                                       prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Broj: 01-03-4665
U Zagrebu, 19. rujna 2019.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

O D L U K U

 

 1. Nikola Antolić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Nikola Antolić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
 1. Ukoliko se imenovani  ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.
 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.
 1. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 19. rujna 2019.

 Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

                                        

                                                                                             Ravnatelj
                                                                       prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 17.9.2019.

Ur.broj: 01-03-4585
Zagreb, 13. rujna 2019.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

 1. Djelomično se stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-4466 od 6. rujna 2019.

 1. Umjesto Ivane Modrić izabire se Nikolina Pavlušec za rad na radnom mjestu administrativni referent, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


Obrazloženje

Dana 6. rujna 2019., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-4466 kojom je Ivana Modrić izabrana za rad na radnom mjestu administrativni referent na neodređeno vrijeme.

Dana 10. rujna 2019. Ivana Modrić je pisanim putem izvijestila KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto nje na radno mjesto administrativni referent izabrana Nikolina Pavlušec. Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 13.9.2019.

Ur.broj: 01-03-4579
Zagreb, 12. rujna 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivan Oršolić, dipl.iur. izabire se za rad na radnom mjestu „diplomirani pravnik“, na neodređeno vrijeme, u Službi za pravne i kadrovske poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 13.9.2019.

OBAVIJEST O TERMINIMA RAZGOVORA S KANDIDATIMA ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE:

16.09.2019.

19.09.2019.

20.09.2019.

 

8,30 h abdominalna kirurgija

13,00 h

hitna medicina

 

8,00 h oftalmologija i optometrija

 

9,00 h neurologija


 

23.09.2019.

24.09.2019.

25.09.2019.

27.09.2019.

 

9,00 h

ginekologija i opstetricija

 

8,30 h otorinolaringologija

 

13,00 h

urologija

 

9,00 h

alergologija i klinička imunologija

 


Datum objave: 13.9.2019.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za:

1. dvije (2) medicinske sestare/tehničara SSS

2. jednog (1) stručnog prvostupnika/ice sestrinstva VŠS

3. pet (5) primalje – asistentica SSS

4. dva (2) zdravstveno – laboratorijskih tehničara SSS

5. četiri (4) stručna prvostupnika/ice medicinsko – laboratorijske dijagnostike VŠS

6. šest (6) stručna prvostupnika/ice fizioterapije VŠS

7. jednog (1) fizioterapeutska tehničara SSS

8. tri (3) stručna prvostupnika/ice radiološke tehnologije VŠS

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, životopis, Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja (Elektronički zapis mora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja), potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje te:

Ad 1., 3., 4. I 7.: preslike svjedodžbe o završnom ispitu i svjedodžbi svih razreda tijekom školovanja

Ad 2., 5., 6. i 8.: preslike svjedodžbe ili diplome i presliku prijepisa ocjena.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za natječaj za pripravništvo – ne otvarati“.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Bolnice http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 09.9.2019.

Ur.broj: 01-03-4466
Zagreb, 6. rujna 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivana Modrić, Darka Šop Mraković i Nena Pavlić izabiru se za rad na radnom mjestu „administrativni referent“, na neodređeno vrijeme, u Službi za financijsko materijalno poslovanje u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 04.9.2019.

Ur.broj: 01-03-4366
Zagreb, 3. rujna 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Gabriela Vinković i Margareta Petković izabiru se za rad na radnom mjestu „primalja – asistentica“, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-4363
Zagreb, 3 rujna 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Anton Matanić izabire se za rad na radnom mjestu „zdravstveno-laboratorijski tehničar“, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-4293
U Zagrebu, 30. kolovoza 2019.

Temeljem članaka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 2. kolovoza 2019. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku IV. Natječaja za, odnosno kako slijedi:

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 30.8.2019.

Ur.broj: 01-03-4291
Zagreb, 30. kolovoza 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Martina Gorjanec i Kristina Podhraški Martinčić izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Službi za opće i servisne poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 29.8.2019.

Ur.broj: 01-03-4221
Zagreb, 28. kolovoza 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. kolovoza 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Mirjana Belinić, Ivana Majdandžić, Katarina Brežni, Natalija Jurić Vrbetić, Mateja Novaković, Tanja Matotek, Kristina Troha, Ivana Jurković, Leo Perlić Hofer, Ivona Mažar, Tomislav Krejčir, Marija Stuhli, Leopold Šprem i Robert Siladi izabiru se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajna bolovanja, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 23.8.2019.

 

Ur.broj: 01-03-3936
Zagreb, 19. kolovoza 2019.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 donio je

O D L U K U
O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Poništava se Natječaj za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za četiri (4) medicinskih sestara/tehničara (SSS),  osam (8) stručnih prvostupnica/prvostupnika sestrinstva (VŠS), četiri (4) primalje – asistentica (SSS), dva (2) zdravstveno – laboratorijskih tehničara (SSS), dva (2) stručna prvostupnika medicinsko – laboratorijske dijagnostike (VŠS), dva (2) stručna prvostupnika fizioterapije (VŠS) i dva (2) stručna prvostupnika radiološke tehnologije (VŠS), objavljen dana 5. srpnja 2019. u Narodnim novinama, na web stranici KB „Sveti Duh“ i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                                             RAVNATELJ BOLNICE
                                                                                  prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 21.8.2019.

Temeljem članka 121. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2019. godinu odobrenom od Ministarstva zdravstva, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 

 1.  

abdominalne kirurgije

2 izvršitelja

 1.  

alergologije i kliničke imunologije  

1 izvršitelj

 1.  

ginekologije i opstetricije

2 izvršitelja

 1.  

hitne medicine

3 izvršitelja

 1.  

neurologije

1 izvršitelj

 1.  

oftalmologije i optometrije

2 izvršitelja

 1.  

otorinolaringologije

2 izvršitelja

 1.  

urologije

2 izvršitelja

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,
 • odobrenje za samostalan rad.

 

Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

 

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,
 2. Životopis,
 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,
 4. Presliku diplome,
 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 6. Presliku odobrenja za samostalan rad,
 7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),
 9. Presliku nagrada za vrijeme studija,
 10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,
 11. Popis i preslike objavljenih radova s područja struke,ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „inextenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,
 12. Ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi:
 1. Presliku svih ugovora o radu i
 2. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja. Elektronički zapismora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja.

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici  Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, uzet će se u obzir težinski prosjek.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno u točki 12. ovoga Natječaja biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 i na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni radu trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“Povom natječaja objavljenog 02.8.2019. objavljujemo OPIS POSLOVA, NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI I LITERATURA za radno mjesto pod rednim brojem IV/ i VII/ stručni referent - 1 + 2 izvršitelja
 

OPIS POSLOVA

Zaprima medicinsku dokumentaciju i kontaktira s pacijentima (upisuje pacijente na bolničko liječenje, upisuje pacijente po ambulantama hitnog prijama, upućuje pacijente prema pripadajućim ambulantama, daje im tražene informacije u neposrednom kontaktu ili odgovara na telefonske upite), kontaktira s pratnjom pacijenata.

Sakuplja uputnice po ambulantama nakon obavljenih pregleda, naplaćuje i obračunava usluge, slaže obračune usluga po matičnom broju ili redoslijedu dolaska pacijenata, arhivira ih i dnevno prosljeđuje u Službu prodaje, a naplaćenu participaciju predaje na blagajni Bolnice. Vrši predbilježbe pacijenata za ambulantno liječenje prema rasporedu rada ambulanti i liječnika. Ispunjava razne tiskanice i obrasce (nalog za sanitetski prijevoz, tiskanice za medicinska pomagala), poziva sanitetski prijevoz, fotokopira dokaze o zdravstvenom osiguranju pacijenata izvan sustava HZZO.

Obavještava nadležnog rukovoditelja o prijamu pacijenata bez zdravstvenog osiguranja i prijamu pacijenata stranih državljana.

Provjerava podatke pacijenata iz dokumentacije, npr. MBO, OIB, dopunsko osiguranje. Priprema radni prostor i vodi brigu o naručivanju potrošnog pribora i organiziranja servisiranja uredskih strojeva.

Radno vrijeme organizirano je u turnusima, 12-24-12-48 ili u prijepodnevnom radu.
 

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI

Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti.

Za svaki dio provjere stručnih sposobnosti (tri dijela) dodjeljuje se od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 7 bodova.

Prvih 15 kandidata koji su s uspjehom položili pisanu provjeru znanja i sposobnosti, temeljem liste reda prvenstva, upućuju se na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao, a rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, te se smatra da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 7 bodova.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu, s time da se na listi navode samo kandidati koji su zadovoljili.

Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.
 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN broj: 100/18 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN broj: 80/13, 137/13

Normativni akti Bolnice sa mrežne stranice: http://www.kbsd.hr/Normativni-akti (Statut, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji, Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena, Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka, Pravilnik o zaštiti na radu)

ECDL modul 1 i 2

Provjera stručnih znanja održat će se dana 23.kolovoza 2019. godine, a o točnom mjestu i vremenu održavanja kandidati će biti obaviješteni ponaosob. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete natječaja ili su dostavili nepotpune ili nepravovremene prijave biti će o tome obaviješteni putem adrese e-pošte koju su dostavili uz prijavu.

Klinička bolnica „Sveti Duh”

Datum objave: 02.8.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu diplomirani pravnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VSS dipl.iur ili mag.iur.
- 6 godina radnog iskustva u struci
- položen pravosudni ispit

 

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu administrativnog referenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena srednja škola (SSS)
- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje rada na računalu

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog, upravnog, općeg ili zdravstvenog smjera
- poznavanje rada na računalu
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 19 (devetnaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta na određeno, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog, upravnog, općeg ili zdravstvenog smjera
- poznavanje rada na računalu
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.
Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani pozivi na testiranje i na razgovor s povjerenstvom.
Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“-
http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor za rad na radnom mjestu stručni referent utvrđivat će se provjerom poznavanja rada na računalu te pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Literatura za provjeru stručnih sposobnosti kandidata/kandidatkinja će biti objavljena na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja
 

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 31.7.2019.

Ur.broj: 01-03-3920
U Zagrebu, 30. srpnja 2019. 

 

Temeljem članaka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi


ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 19. lipnja 2019. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku VI. Natječaja za, odnosno kako slijedi:

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu diplomirani pravnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 22.7.2019.

Ur.broj: 01-03-3821
Zagreb, 22. srpnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 19. lipnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Nikolina Grgurić izabire se za rad na radnom mjestu „administrativni referent“, na neodređeno vrijeme, u Službi za financijsko materijalno poslovanje u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 16.7.2019.

Ur.broj: 01-03-3759
Zagreb, 16. srpnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 19. lipnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivančica Vicković, mag.pharm., izabire se za rad na radnom mjestu magistar farmacije, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 11.7.2019.

Ur.broj: 01-03-3693
Zagreb, 8. srpnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 19. lipnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Tereza Cvjetko, dr.med., izabire se za rad na radnom mjestu specijalist otorinolaringolog, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 10.7.2019.

Ur.broj: 01-03-3690
Zagreb, 8. srpnja 2019.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 19. lipnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Zlatko Ivančić izabire se za rad na radnom mjestu pomoćnik obducenta, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 05.7.2019.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za:

1. četiri (4) medicinskih sestara/tehničara SSS

2. osam (8) stručnih prvostupnica/prvostupnika sestrinstva VŠS

3. četiri (4) primalje – asistentica SSS

4. dva (2) zdravstveno – laboratorijskih tehničara SSS

5. dva (2) stručna prvostupnika medicinsko – laboratorijske dijagnostike VŠS

6. dva (2) stručna prvostupnika fizioterapije VŠS

7. dva (2) stručna prvostupnika radiološke tehnologije VŠS


Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, životopis, Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja (Elektronički zapis mora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja), potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje te:

Ad 1., 3. i 4.: preslike svjedodžbe o završnom ispitu i svjedodžbi svih razreda tijekom školovanja

Ad 2., 5., 6. i 7.: preslike svjedodžbe ili diplome i presliku prijepisa ocjena.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za natječaj za pripravništvo – ne otvarati“.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Bolnice http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Ur.broj: 01-03-3612
U Zagrebu, 2. srpnja 2019.

Temeljem članaka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 31. svibnja 2019. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku I. Natječaja za , odnosno kako slijedi:

I. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu referent – kontrolor – likvidator plaća na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-3613
Zagreb, 2 srpnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 donio je

ODLUKU

 

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se Natječaj za zapošljavanje 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje, objavljen dana 5. lipnja 2019. u Narodnim novinama, na web stranici KB „Sveti Duh“ i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-3656
Zagreb, 4. srpnja 2019.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

 

ODLUKU

 

 1. Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-3153 od 31. svibnja 2019.

 2. Lidija Kruc izabire se za rad na radnom mjestu servirka, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

Obrazloženje

Dana 31. svibnja 2019., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-1440 kojom je Marina Njegovan izabrana za rad na radnom mjestu servirka na neodređeno vrijeme.

Dana 28. lipnja 2019. Marina Njegovan je pisanim putem izvijestila KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto nje na radno mjesto servirke izabrana Lidija Kruc. Stoga je donesena je Odluka kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 01.7.2019.

Ur.broj: 01-03-3585
Zagreb, 1. srpnja 2019.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 31. svibnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću
 

ODLUKU

Blaženka Jurišković, Irena Šatović, Sonja Dvornik – Vesanović i Vesna Andrijato izabiru se za rad na radnom mjestu čistačica, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 19.6.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu specijalist otorinolaringolog na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu specijalist urolog na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz urologije
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu magistar farmacije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen farmaceutsko – biokemijski fakultet
- 1 godina iskustva
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu diplomirani pravnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VSS dipl.iur ili mag.iur.
- 6 godina radnog iskustva u struci
- položen pravosudni ispit

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu administrativnog referenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- SSS
- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje rada na računalu

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnika obducenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani pozivi na testiranje i na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

 

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor za rad na radnom mjestu administrativni referent utvrđivat će se provjerom poznavanja rada na računalu te pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 18.6.2019.

Broj: 01-03-3379
U Zagrebu, 17. lipnja 2019.

 

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 15. svibnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

O D L U K U

 1. Matija Hadžić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Matija Hadžić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
 4. Ukoliko se imenovani  ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.
 5. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.
 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 18. lipnja 2019.

 Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.                                        

                                                                                             Ravnatelj
                                                                       prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

     Odluka se dostavlja:

 1. Matiji Hadžiću, dr.med.,  Pilatuščak 28, 10000 Zagreb
 2. Predstojniku Klinike za kirurgiju
 3. Odjelu kadrovskih poslova

Datum objave: 05.6.2019.

 

Ur.broj: 01-03-3150
Zagreb, 31.05.20196.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 donio je

ODLUKU
O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se Natječaj za zapošljavanje 1 izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnika obducenta na neodređeno vrijeme, objavljen dana 17. svibnja 2019. u Narodnim novinama, na web stranici KB „Sveti Duh“ i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. 

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 03.6.2019.

Ur.broj: 01-03-3156
Zagreb, 31. svibnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 15. svibnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Štefica Magdalenić izabire se za rad na radnom mjestu kuhar, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-3153
Zagreb, 31. svibnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 15. svibnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Marina Njegovan izabire se za rad na radnom mjestu servirka, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 


Datum objave: 31.5.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu referent – kontrolor – likvidator plaća na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog smjera
- poznavanje rada na računalu
- 1 godina radnog iskustva u struci

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačice na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.    

                                                                                                                                                                                               Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 17.5.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnika obducenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (pomoćnik obducenta) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 15.5.2019.

Temeljem članka 121. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2018. godinu odobrenom od Ministarstva zdravstva, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

abdominalne kirurgije

1 izvršitelj

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,

 • odobrenje za samostalan rad.

Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,

 2. Životopis,

 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,

 4. Presliku diplome,

 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

 6. Presliku odobrenja za samostalan rad,

 7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

 9. Presliku nagrada za vrijeme studija,

 10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

 11. Popis i preslike objavljenih radova s područja struke,ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „inextenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,

 12. Ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi:

 1. Presliku svih ugovora o radu i

 2. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja. Elektronički zapismora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja.

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, uzet će se u obzir težinski prosjek.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno u točki 12. ovoga Natječaja biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 i na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni radu trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:
 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme (m/ž) (m/ž)

Uvjeti:

- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)

- 1 godina radnog iskustva u struci
 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu servirke na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:
- 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS
- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Ur.broj: 01-03-2732
U Zagrebu,13. svibnja 2019.

Temeljem članaka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 10. travnja 2019. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku VII. Natječaja, odnosno kako slijedi:

VII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu administrativnog referenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 10.5.2019.

Ur.broj: 01-03-2688
Zagreb, 10. svibnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 10. travnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Petra Čilić, dr.med. izabire se za rad na radnom mjestu „specijalist pedijatrije“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 10.5.2019.

Ur.broj: 01-03-2602
U Zagrebu, 7. svibnja 2019.

Temeljem članaka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 10. travnja 2019. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku IV. Natječaja, odnosno kako slijedi:

IV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-2587
U Zagrebu, 6. svibnja 2019.

Temeljem članaka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 20. ožujka 2019. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku XIV. Natječaja, odnosno kako slijedi:

XIV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnika obducenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 09.5.2019.

Ur.broj: 01-03-2666
Zagreb, 9. svibnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 10. travnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Natalija Fait, Ivana Buljan, Ljiljana Petruša i Nina Marinković izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na neodređeno vrijeme, u Službi za opće i servisne poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-2437
U Zagrebu, 30. travnja 2019.

Temeljem članaka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 20. ožujka 2019. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku IX. Natječaja, odnosno kako slijedi:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-2523
Zagreb, 3. svibnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 10. travnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Dr.sc. Tihomir Grgić, dr.med. izabire se za rad na radnom mjestu „specijalist opće i abdominalne kirurgije“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-2468
Zagreb, 2. svibnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 10. travnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Antun Koprivanac, dr.med. i Katarina Borić Draganić, dr.med. izabiru se za rad na radnom mjestu „specijalist interne medicine“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-2430
Zagreb, 30. travnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 10. travnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Mihael Mihalić, Tatjana Soldat, Mateja Mlinarić i Almir Hamzić izabiru se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 30.4.2019.

OPIS POSLOVA, NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI I LITERATURA za radno mjesto pod rednim brojem 6/ stručni referent - 4 izvršitelja

 

OPIS POSLOVA

Zaprima medicinsku dokumentaciju i kontaktira s pacijentima (upisuje pacijente na bolničko liječenje, upisuje pacijente po ambulantama hitnog prijama, upućuje pacijente prema pripadajućim ambulantama, daje im tražene informacije u neposrednom kontaktu ili odgovara na telefonske upite), kontaktira s pratnjom pacijenata.

Sakuplja uputnice po ambulantama nakon obavljenih pregleda, naplaćuje i obračunava usluge, slaže obračune usluga po matičnom broju ili redoslijedu dolaska pacijenata, arhivira ih i dnevno prosljeđuje u Službu prodaje, a naplaćenu participaciju predaje na blagajni Bolnice. Vrši predbilježbe pacijenata za ambulantno liječenje prema rasporedu rada ambulanti i liječnika. Ispunjava razne tiskanice i obrasce (nalog za sanitetski prijevoz, tiskanice za medicinska pomagala), poziva sanitetski prijevoz, fotokopira dokaze o zdravstvenom osiguranju pacijenata izvan sustava HZZO.

Obavještava nadležnog rukovoditelja o prijamu pacijenata bez zdravstvenog osiguranja i prijamu pacijenata stranih državljana.

Provjerava podatke pacijenata iz dokumentacije, npr. MBO, OIB, dopunsko osiguranje. Priprema radni prostor i vodi brigu o naručivanju potrošnog pribora i organiziranja servisiranja uredskih strojeva.

Radno vrijeme organizirano je u turnusima, 12-24-12-48 ili u prijepodnevnom radu.
 

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI

Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti.

Za svaki dio provjere stručnih sposobnosti (tri dijela) dodjeljuje se od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 7 bodova.

Prvih 15 kandidata koji su s uspjehom položili pisanu provjeru znanja i sposobnosti, temeljem liste reda prvenstva, upućuju se na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao, a rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, te se smatra da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 7 bodova.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu, s time da se na listi navode samo kandidati koji su zadovoljili.

Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.
 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN broj: 100/18

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN broj: 80/13, 137/13

Normativni akti Bolnice sa mrežne stranice: http://www.kbsd.hr/Normativni-akti (Statut, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji, Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena, Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka, Pravilnik o zaštiti na radu)

ECDL modul 1 i 2

Provjera stručnih znanja održat će se dana 7.svibnja 2019. godine, a o točnom mjestu i vremenu održavanja kandidati će biti obaviješteni ponaosob. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete natječaja ili su dostavili nepotpune ili nepravovremene prijave biti će o tome obaviješteni putem adrese e-pošte koju su dostavili uz prijavu.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Ur.broj: 01-03-2245
U Zagrebu, 18. travnja 2019.

Temeljem članaka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi
 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 20. ožujka 2019. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku X. Natječaja, odnosno kako slijedi:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu servirke na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-2242
Zagreb, 18. travnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. ožujka 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Snježana Stanić izabire se za rad na radnom mjestu kuhar, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-2194
Zagreb, 15. travnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. ožujka 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Lucija Tominović Gjivić, mag.pharm., izabire se za rad na radnom mjestu magistar farmacije, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-2090
Zagreb, 11. travnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. ožujka 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Branka Skledar i Mirjana Zorc izabiru se za rad na radnom mjestu čistačica, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-2094
Zagreb, 11. travnja 2019.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. ožujka 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

 

ODLUKU

 

Karlo Kukec izabire se za rad na radnom mjestu bolničar, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-2097
Zagreb, 11. travnja 2019.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. ožujka 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Nenad Novosel i Branko Dragić izabiru se za rad na radnom mjestu transportni radnik, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-2086
Zagreb, 11. travnja 2019.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. ožujka 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Boris Kukec izabire se za rad na radnom mjestu pomoćnik obducenta, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-2101
Zagreb, 11. travnja 2019.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. ožujka 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

 

ODLUKU

Sara Jakopović, Sara Pongrac, Jasminka Gajić, Martina Poljaković, Valentina Vrančić, Ana Marušić, Stjepan Matošević, Renata Rako, Cirila Vesić, Antonela Grgat, Anita Vekić, Anamarija Lacko, Snježana Čerti, Suzana Horvat, Stjepan Močan, Tea Pleša, Ednan Fazlihodžić, Jure Jerčić, Martina Kučas, Tea Brekalo, Martina Begović, Anđelo Lovrić i Danijel Raguž izabiru se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-2050
Zagreb, 9. travnja 2019.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. ožujka 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivan Kancir, struč.spec.ing.sec., izabire se za rad na radnom mjestu stručnjak zaštite na radu, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 10.4.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist opće kirurgije, uži specijalist vaskularne kirurgije, ili specijalist vaskularne kirurgije, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz opće kirurgije
- uvjerenje o položenom subspecijalističkom ispitu iz vaskularne kirurgije
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist opće kirurgije, uži specijalist abdominalne kirurgije, ili specijalist abdominalne kirurgije, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz opće kirurgije
- uvjerenje o položenom subspecijalističkom ispitu iz abdominalne kirurgije
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist interne medicine na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz fizikalne medicine i rehabilitacije
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist pedijatar na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog, upravnog, općeg ili zdravstvenog smjera
- poznavanje rada na računalu
- 1 godina radnog iskustva u struci

Prednost:

- radno iskustvo u zdravstvenim ustanovama
- iskustvo rada u CEZIH-u i BIS-u

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu administrativnog referenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- SSS upravnog smjera
- poznavanje rada na računalu
- 1 godina radnog iskustva u struci

Prednost:

- iskustvo rada u Registru zaposlenih u javnom sektoru
- iskustvo rada u uredskom poslovanju

 

 1. 7 (sedam) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)
- odobrenje za samostalan rad

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani pozivi na testiranje i na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor za rad na radnim mjestima stručni referent i administrativni referent utvrđivat će se provjerom poznavanja rada na računalu te pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Literatura za provjeru stručnih sposobnosti kandidata/kandidatkinja će biti objavljena na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 04.4.2019.

Ur.broj: 01-03-1848
U Zagrebu, 02. travnja 2019.

 

Temeljem članaka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 20. ožujka 2019. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku I., II., III., IV., VII i VIII. Natječaja, odnosno kako slijedi:

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist opće kirurgije na neodređeno vrijeme (m/ž)
 2. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist interne medicine na neodređeno vrijeme (m/ž)
 3. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije na neodređeno vrijeme (m/ž)
 4. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist pedijatar na neodređeno vrijeme (m/ž)
 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta na neodređeno vrijeme (m/ž)
 2. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu administrativnog referenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

 

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 Datum objave: 03.4.2019.

POZIV NA RATGOVOR ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS
 

Kandidati koji su se javili na Natječaj za rad na radno mjesto medicinska sestra/ tehničar SSS koji je objavljen 20. ožujka 2019. godine pozivaju se na razgovor 8. travnja 2019. godine u 11,00 sati u ginekološku predavaonicu KB ”Sveti Duh”.

    Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 20.3.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist opće kirurgije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

-  završen medicinski fakultet

-  uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz kirurgije

-  odobrenje za samostalan rad

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist interne medicine na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

-  završen medicinski fakultet

-  uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine

-  odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

-  završen medicinski fakultet

-  uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz fizikalne medicine i rehabilitacije

-  odobrenje za samostalan rad

 

 1.  3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist pedijatar na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

-  završen medicinski fakultet

-  uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije

-  odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu magistar farmacije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

-  završen farmaceutsko – biokemijski fakultet

- 1 godina iskustva

-  odobrenje za samostalan rad

 

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnjak zaštite na radu na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

-  VSS diplomirani inženjer zaštite na radu i stručnjak zaštite od požara

- 5 godina iskustva

-  položen stručni ispit

 

 

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog, upravnog, općeg ili zdravstvenog smjera

- poznavanje rada na računalu

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu administrativnog referenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- SSS upravnog smjera

- poznavanje rada na računalu

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme (m/ž) (m/ž)

Uvjeti:

- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu servirke na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu bolničara na neodređeno vrijeme (m/ž)

 Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

 

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena osnovna škola (NSS)

 

 

 1.   2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu transportnog radnika na neodređeno vrijeme (m/ž)

 Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

 

 1.   1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnika obducenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

 Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

 

 1.  24 (dvadeset četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)

- odobrenje za samostalan rad

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.                                                                                          

 

                                                                                                       Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 18.3.2019.

Ur.broj: 01-03-1628
Zagreb, 15. ožujka 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. veljače 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Valentina Čubanec i Brankica Klančir izabiru se za rad na radnom mjestu stručni referent, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Službi za opće i servisne poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 14.3.2019.

Ur.broj: 01-03-1591
Zagreb, 13. ožujka 2019.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

 1. Djelomično se stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-1440 od 6. ožujka 2019., i to u dijelu u kojem je Kata Magdić izabrana za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Martina Abaza izabire se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


Obrazloženje

 

Dana 6. ožujka 2019., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-1440 kojom je, između ostalih kandidata, Kata Magdić izabrana za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje.

Dana 11. ožujka 2019. Kata Magdić je pisanim putem izvijestila KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto nje na radno mjesto medicinska sestra/tehničar izabrana Martina Abaza. Stoga je donesena je Odluka kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 13.3.2019.

Ur.broj: 01-03-1533
Zagreb, 11. ožujka 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. veljače 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Marija Berišić, Roman Špehar, Šemsa Šečić, Valentina Brletić, Tajana Banjeglava, Mihaela Posavec, Ivana Pisačić, Martina Turk i Petra Čujko izabiru se za rad na radnom mjestu primalja, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 08.3.2019.

Ur.broj: 01-03-1421
Zagreb, 6. ožujka 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. veljače 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Vanja Depikolozvane i Danijela Kobilšek izabiru se za rad na radnom mjestu zdravstveno-laboratorijski tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 07.3.2019.

Ur.broj: 01-03-1440
Zagreb, 6. ožujka 2019.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. veljače 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Anthea Alapeza, Katarina Katalinić, Marija Mesić Sajko, Anita Andrašek, Ivana Vojvodić, Petra Maslić, Martina Antunović, Ana Čeko, Silvana Sonntag, Mirena Ban, Valentina Golubić, Iva Juratek, Patricio Đošić, Sanja Horvat, Daniela Grgić, Kata Magdić, Lea Cvrlja, Nikolina Ivančik, Ella Tomić, Manuella Foro, Helena Dolenčić, Ana Ćorić, Mia Čorak, Tara-Maria Pandur, Karla Švec, Matija Kurtanjek, Vedran Bartula, Marija Mahovlić, Nika Pilj, Karla Glogoški, Beverly Brandić i Tea Turovec izabiru se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 07.3.2019.

Ur.broj: 01-03-1479
Zagreb, 7. ožujka 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. veljače 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Vid Ladešić, bacc.radiol.techn., i Domagoj Roščić, bacc.radio.techn., izabiru se za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik radiološke tehnologije, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 07.3.2019.

Ur.broj: 01-03-1476
Zagreb, 7. ožujka 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. veljače 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ejla Tomljanović, bacc.physioth., Marko Bodrožić, bacc.physioth., i Marija Potkrajčić, bacc.physioth., izabiru se za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik fizioterapije, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med. Datum objave: 04.3.2019.

 

Zagreb, 4. 3. 2019. godine

OBAVIJEST

Dolje navedene kandidate koji su se javili na natječaj raspisan 13.2.2019. godine za radno mjesto primalja asistentica, a koji su na pismenom testu znanja ostvarili 10 i više bodova, pozivamo dana 7.3.2019. godine u 10,00 sati na razgovor.

Intervju će se održati u ginekološkoj predavaoni.

Berišić Marija
Špehar Roman
Šečić Šemsa
Plesaj Antonija
Brletić Valentina
Banjeglava Tajana
Barić Ana
Posavec Mihaela
Pisačić Ivana
Turk Martina
Čujko Petra
Colarić Valentina
Dužić Ana Marija

OBAVIJEST

Dolje navedene kandidate koji su se javili na natječaj raspisan 13.2.2019. godine za radno mjesto prvostupnika radiološke tehnologije, a koji su na pismenom testu znanja ostvarili 11 i više bodova, pozivamo dana 6.3.2019. godine u 11,00 sati na razgovor.

Intervju će se održati u ginekološkoj predavaoni.

Čubtić Ivan
Baturina Blanka
Ravenščak Karlo
Knežević Darko
Ladešić Vid
Roščić Domagoj
Krstanović Vedran

OBAVIJEST

Dolje navedene kandidate koji su se javili na natječaj raspisan 13.2.2019. godine za radno mjesto prvostupnika fizioterapije, a koji su na pismenom testu znanja ostvarili 11 i više bodova, pozivamo dana 6.3.2019. godine u 9,00 sati na razgovor.

Intervju će se održati u ginekološkoj predavaoni.

Andrašek Dora
Bodrožić Marko
Buben Sakoman Martina
Depikolozvana Vanja
Dugač Maja
Dulić Miroslav
Hribljan Ivan
Kirinec Barbara
Milić Antonela
Mirković Paula
Potkrajčić Marija
Tomljanović Ejla

Klinička bolnica "Sveti Duh" Datum objave: 26.2.2019.

Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj raspisan 13.2.2019. godine za slijedeća radna mjesta

prvostupnik/ca fizioterapije (pdf)

prvostupnik/ca medicinske radiologije (pdf)

medicinska sestra/tehničar (pdf)

primalja-asistentica (pdf)

zdravstveno-laboratorijskog tehničar/ka (pdf)

Klinička bolnica "Sveti Duh" Datum objave: 21.2.2019.

Ur.broj: 01-03-1144
Zagreb, 20. veljače 2019.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 11. siječnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Jelena Đuranec izabire se za rad na radnom mjestu viši referent za javnu nabavu, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med. Datum objave: 21.2.2019.

Ur.broj: 01-03-1142
Zagreb, 20. veljače 2019.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 11. siječnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Dunja Mešeg, mag.oec. izabire se za rad na radnom mjestu viši referent nabave, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med. Datum objave: 13.2.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca fizioterapije, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij fizioterapije (VŠS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca medicinske radiologije na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 45 (četrdeset pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 9 (devet) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijskog tehničar/ka, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta , radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog, upravnog, općeg ili zdravstvenog smjera
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 29.1.2019.

Ur.broj: 01-03-404

Zagreb, 28. siječnja 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 11. siječnja 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Martina Zidanić, dr.med., izabire se za rad na radnom mjestu specijalist radiolog, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 11.1.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje


NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist pedijatar na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist radiologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- položen specijalistički ispit

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši referent nabave na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS/SSS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši referent za javnu nabavu na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS/SSS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu


Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 10.1.2019.

Broj: 01-4354/3
U Zagrebu, 10. siječnja 2019.

 

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja i Natječaja koji je objavljen 7. studenog 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 

 1. Tena Čižmešija, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz pedijatrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Tena Čižmešija, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
 1. Ukoliko se imenovana  ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.
 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.
 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice  

    „Sveti Duh“, dana 10. siječnja 2019.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

                                       

                                                                                              Ravnatelj
                                                                       prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

     Odluka se dostavlja:

1. Tena Čižmešija, dr.med., Ksaver 189, 10000 Zagreb
2.  Predstojniku Klinike za ginekologiju i porodništvo
3.  Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 10.1.2019.

Broj: 01-4354/2
U Zagrebu, 8. siječnja 2019.

 

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja i Natječaja koji je objavljen 7. studenog 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

O D L U K U

Odluka kojom je Nikolina Grbavac, dr.med.,  izabrana za rad na radnom mjestu doktora medicine na

specijalizaciji iz pedijatrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, broj: 01-03-6692 od 7. prosinca 2018., stavlja se izvan snage.

OBRAZLOŽENJE

Nikolina Grbavac, dr.med., je Odlukom broj:01-03-6692, od 7 prosinca 2018. izabrana za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz pedijatrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“. Dopisom broj: 01-40354, od 31. prosinca 2018., Nikolina Grbavac je obavijestila Bolnicu da odustaje od prijave na Natječaj objavljen dana 7. studenog 2018. Slijedom navedenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

                                       

                                                                                              Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

                                                                                         

     Odluka se dostavlja:

1. Nikolini Grbavac, dr.med., Nalješkovićeva 17, 10000 Zagreb
2.  Predstojniku Klinike za ginekologiju i porodništvo
3.  Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 07.12.2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 7. studenog 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi ODLUKE za:
 

Ana Dojder

Anamarija Baković

Dora Vuljanić

Filip Vuletić

Joko Jeličić

Juraj Korbler

Nikolina Grbavac

Tanja Ćujić

Valentina Cigić

 


OBAVIJEST

Obavještavamo sudionike Natječaja za specijalističko usavršavanje objavljenog 7. studenoga 2018. da su na Oglasnoj ploči Bolnice objavljene Liste pristupnika s bodovima.

Razgovori s pristupnicima će se održati prema slijedećem rasporedu:

4.12.18. - utorak

5.12.18. - srijeda

6.12.18. - četvrtak

7.12.18. - petak

 

9 sati

Klinička radiologija,

u predavaonici Zavoda za urologiju (Kirurška poliklinika, I. kat)

 

 

9 sati i 30 minuta

Pedijatrija,

u predavaonici Zavoda za urologiju (Kirurška poliklinika, I. kat)

 

12 sati

Oftalmologija i optometrija,

u predavaonici Klinike za očne bolesti (III. kat)

 

 

9 sati

Ortopedija i traumatologija,

u predavaonici Zavoda za urologiju (Kirurška poliklinika, I. kat)

 

8 sati

Medicinska biokemija i laboratorijska medicina,

u predavaonici Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku (I. kat)

 

 Datum objave: 07.11.2018.

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16 i 131/17), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2018. godinu odobrenom od Ministarstva zdravlja, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ

 1. Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1.  

kliničke radiologije

2 izvršitelja

 1.  

oftalmologije i optometrije

1 izvršitelj

 1.  

ortopedije i traumatologije

2 izvršitelja

 1.  

pedijatrije

2 izvršitelja

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,

 • odobrenje za samostalan rad.

 1. Za zasnivanje radnog odnosa za magistre medicinske biokemije, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1.  

medicinske biokemije i laboratorijske medicine

2 izvršitelja

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – magistar medicinske biokemije,

 • odobrenje za samostalan rad.

 

Radi prijave na natječajad I. (doktori medicine) i ad II. (magistri medicinske biokemije), pristupnici trebaju dostaviti:
 

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,

 2. Životopis,

 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,

 4. Presliku diplome,

 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

 6. Presliku odobrenja za samostalan rad,

 7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

 9. Presliku nagrada za vrijeme studija,

 10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

 11. Popis i preslike objavljenih radova s područja struke,ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „inextenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,

Radi prijave na Natječaj ad I. (doktori medicine) pristupnici trebaju dostaviti i:

 

 1. Ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi:

 1. Presliku svih ugovora o radu i

 2. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja. Elektronički zapismora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja.

Na prijave, postupak, bodovanje i slično za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine (ad II.), analogno će se primijeniti Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), osim članka 3., točka 6.i 7. i članka 5., stavak 3., alineja 7. (rad u zdravstvenim ustanovama), koji se neće primijeniti.

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavljase u neovjerenim preslikama.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju (uz navođenje specijalizacijeza koju se pristupnik prijavljuje) – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, uzet će se u obzir težinski prosjek.

Pristupnicima doktorima medicine (ad I.) koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno u točki 12. ovoga Natječaja biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 i na mrežnoj stranici Bolnicewww.kbsd.hr , u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni radu trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 24.10.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

1 (jednog) izvršitelja/icu za rad na radnom mjestu skladištar/ka na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjet:

- SSS ekonomskog smjera / KV radnik

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje – skladištar/ka - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

 

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

 Datum objave: 22.10.2018.

 

Odluke o izabranim kandidatima po natječaju Hrvatskog zavodu za zapošljavanje od 19. 9. 2018. godine u KB "Sveti Duh"

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 19.10.2018.

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA


Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu skladištar/ka – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje, objavljen u Narodnim novinama broj 87/2018 od 28. rujna 2018., na web stranici Bolnice i web stranici Zavoda za zapošljavanje.


Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 19.10.2018.

Na temelju članka 33. Statuta KB „Sveti Duh“ i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (NN 145/13, 31/15, 79/15 i 49/16), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje na slijedeća radna mjesta odgovornih osoba u KB „Sveti Duh“ (položaji I. vrste), na mandatno razdoblje od četiri godine:

 

 1. Predstojnik/ca Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (m/ž) - 1 izvršitelj

 2. Predstojnik/ca Klinike za kirurgiju (m/ž) - 1 izvršitelj

 3. Pročelnik/ca Zavoda za ortopediju (m/ž) – 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

 

Ad 1.:

- VSS, završen medicinski fakultet;

- specijalizacija iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;

- doktorat znanosti iz područja rada Klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 2.:

- VSS, završen medicinski fakultet;

- specijalizacija iz opće kirurgije, uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;

- doktorat znanosti iz područja rada Klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 3.:

- VSS, završen medicinski fakultet;

- specijalizacija iz ortopedije,

- doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili naslov primarijus;

- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Mandatno razdoblje odgovornih osoba Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natječaja podliježu reizboru.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, životopis i plan i program rada za mandatno razdoblje.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za Natječaj za izbor i imenovanje odgovornih osoba - ne otvarati“.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja .

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka natječaja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 03.10.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa :

3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist pedijatar na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije

- odobrenje za samostalan rad

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

 

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 28.9.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

1 (jednog) izvršitelja/icu za rad na radnom mjestu skladištar/ka na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjet:

- SSS ekonomskog smjera / KV radnik

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje – skladištar/ka - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 19.9.2018.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za:

1. osam (8) medicinskih sestara/tehničara SSS

2. osam (8) stručnih prvostupnica/prvostupnika sestrinstva VŠS

3. deset (10) primalja – asistentica SSS

4. četiri (4) zdravstveno – laboratorijskih tehničarki/tehničara SSS

5. tri (3) stručne prvostupnicae/prvostupnika medicinsko – laboratorijske dijagnostike VŠS

6. pet (5) stručnih prvostupnica/prvostupnika fizioterapije VŠS

7. tri (3) fizioterapeutska tehničara SSS

8. četiri (4) stručnih prvostupnica/prvostupnika radiološke tehnologije VŠS


 

Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti:životopis, presliku domovnice i :

Ad 1., 3., 4. i 7.,: preslike svjedodžbe o završnom ispitu i svjedodžbi svih razreda tijekom školovanja

Ad 2., 5., 6. i 8.:preslike svjedodžbe ili diplome i presliku prijepisa ocjena.

 

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za natječaj za pripravništvo – ne otvarati“.

 

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Bolnice http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 30.8.2018.

Broj: 01-03-4209
U Zagrebu, 28. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 

 1. Marko Vodanović, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz gastroenterologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Marko Vodanović, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. kolovoza 2018.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Marku Vodanoviću, dr.med.

 2. Predstojniku Klinike za unutarnje bolesti

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 30.8.2018.

Broj: 01-03-4210
U Zagrebu, 28. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 

 1. Petar Bešlić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz kardiologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Petar Bešlić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. kolovoza 2018.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Petru Bešliću, dr.med.

 2. Predstojniku Klinike za unutarnje bolesti

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 30.8.2018.

Broj: 01-03-4218
U Zagrebu, 29. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Anja Mandarić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Anja Mandarić, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. kolovoza 2018.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 

Odluka se dostavlja:

 1. Anji Mandarić, dr.med.

 2. Pročelnici Objedinjenog hitnog bolničkog prijama

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 30.8.2018.

Broj: 01-03-4217
U Zagrebu, 29. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Nina Nemčić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Nina Nemčić, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. kolovoza 2018.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Nini Nemčić, dr.med.

 2. Pročelnici Objedinjenog hitnog bolničkog prijama

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 30.8.2018.

Broj: 01-03-4220
U Zagrebu, 29. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 

 1. Andrija Karačić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Andrija Karačić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Mi30starstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. kolovoza 2018.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 

Odluka se dostavlja:

 1. Andriji Karačiću, dr.med.

 2. Predstojniku Klinike za kirurgiju

 3. Odjelu kadrovskih poslova


Datum objave: 30.8.2018.

Broj: 01-03-4219

U Zagrebu, 29. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Inga Bacalja Đaković, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Inga Bacalja Đaković, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. kolovoza 2018.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Ingi Bacalja Đaković, dr.med.,

 2. Predstojniku Klinike za kirurgiju

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 29.8.2018.

Ur.broj: 01-03-4192
Zagreb, 28. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. kolovoza 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Snježana Berač i Sanela Mijatović izabrane su za rad na radnom mjestu čistačice – 2 izvršiteljice, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 29.8.2018.

 

Ur.broj: 01-03-4193
Zagreb, 28. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. kolovoza 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Jasenka Milihram, Snežana Karaba i Marija Hlad Vižintin izabrane su za rad na radnom mjestu čistačice – 3 izvršiteljice, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 29.8.2018.

Ur.broj: 01-03-4185
Zagreb, 28. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. kolovoza 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Milanka Kos, Sandra Maurović, Slađana Radoš, Ksenija Kišur i Zlata Zapalac izabrane su za rad na radnom mjestu servirke – 5 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 28.8.2018.

Ur.broj: 01-03-4177
Zagreb, 27. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. kolovoza 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ana Jović, dr.med., izabire se za rad na radnom mjestu specijalistica opće kirurgije, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 28.8.2018.

Ur.broj: 01-03-4182
Zagreb, 27. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Sanela Marunica, bacc.med.lab.diagn., i Petra Vrabec, bacc.med.lab.diagn., izabiru se za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca medicinsko – laboratorijske dijagnostike u Zavodu za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 21.8.2018.

 

Ur.broj: 01-03-4052
Zagreb, 16. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

 

Ana Piljić, bacc.physioth., izabire se za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca fizioterapije u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 21.8.2018.

 

Ur.broj: 01-03-4053
Zagreb, 16. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Marina Trumbetić, bacc.physioth., izabire se za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca fizioterapije u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 21.8.2018.

Ur.broj: 01-03-4061
Zagreb, 17. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

 

Maja Jurec, Zrinka Švec, Valentina Brdarić, Dora Kovač, Lara Ferenac, Filip Miklaušić, Marta Herak, Ante Ćorković, Tea Čačko, Nensi Živković, Mario Olivari, Anja Pokos, Natalija Smiljanec i Milana Žderić izabiru se za rad na radnom mjestu medicinske sestre/tehničara, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 21.8.2018.

Ur.broj: 01-03-4059
Zagreb, 17. kolovoza 2018.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Nikola Melher izabire se za rad na radnom mjestu vodoinstalater i serviser medicinskih plinova, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 20.8.2018.

OBAVIJEST SUDIONICIMA NATJEČAJA OD 27.7.2018. ZA RADNO MJESTO PRVOSTUPNIKA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA ODREĐENO VRIJEME


Obaviještavamo kandidate koji su dostavili dokumentaciju za Natječaj objavlen 27.7.2018. godine na radno mjesto prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike na određeno vrijemeda da će se pismeni ispit znanja održati u srijedu 22.8.2018. godine u 11,30 sati. Pismeni ispit održati će se u ginekološkoj predavaoni na 2. katu Klinikeza ginekologiju i porodništvo.

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo
Marina Rukavina, dipl. med. techn.


Datum objave: 17.8.2018.

URED RAVNATELJA
Broj: 01-03-4080

U Zagrebu, 17. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Leon Marković, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz oftalmoloije i optometrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Leon Marković, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 17. kolovoza 2018.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Leonu Markoviću, dr.med., Ulica kralja Petra Svačića 2c, 34000 Požega

 2. Predstojniku Klinike za očne bolesti

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 17.8.2018.

URED RAVNATELJA
Broj: 01-03-4081

U Zagrebu, 17. kolovoza 2018.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25. srpnja 2018., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Eva Kos, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz oftalmoloije i optometrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Eva Kos, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 17. kolovoza 2018.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Eva Kos, dr.med.,

 2. Predstojniku Klinike za očne bolesti

 3. Odjelu kadrovskih poslovaDatum objave: 17.8.2018.
 

OBAVIJEST SUDIONICIMA NATJEČAJA
ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE
IZ OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE OD 25. SRPNJA 2018.

Na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“ objavljena je dana 17. kolovoza 2018. Lista rezultata za specijalističko usavršavanje iz oftalmologije i optometrije.


U Zagrebu, 17. kolovoza 2018.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

 Datum objave: 14.8.2018.

OBAVIJEST SUDIONICIMA NATJEČAJA ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE OD 25. SRPNJA 2018.


 

Na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“ objavljene su liste pristupnika za specijalističko usavršavanje iz oftalmologije i optometrije, iz abdominalne kirurgije, iz hitne medicine, iz gastroenterologije i iz kardiologije, s bodovima.

Razgovori Povjerenstava za specijalističko usavršavanje s kandidatima održat će se prema sljedećem rasporedu:

17.8.18. - petak

 

28.8.18. - utorak

29.8.18. - srijeda

7 sati

oftalmologija i optometrija

 

(u dvorani za sastanke Klinike za ginekologiju i porodništvo)

 

8 sati

gastroenterologija

 

(u dvorani za sastanke Klinike za ginekologiju i porodništvo)

 

 

10 sati

kardiologija

 

(u dvorani za sastanke Klinike za ginekologiju i porodništvo)

 

8 sati

hitna medicina

 

(u dvorani za sastanke Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje)

 

9 sati

abdominalna kirurgija

 

(u dvorani za sastanke Klinike za ginekologiju i porodništvo)

 


 

U Zagrebu, 14. kolovoza 2018.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 10.8.2018.

 

OBAVIJEST SUDIONICIMA NATJEČAJA ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE OD 25. SRPNJA 2018.


 

Na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“ objavljena je Lista pristupnika za specijalističko usavršavanje iz oftalmologije i optometrije, s bodovima.

Razgovori Povjerenstva za specijalističko usavršavanje iz oftalmologije i optometrije s kandidatima održat će se 17. kolovoza 2018. u 7 sati, u dvorani za sastanke Klinike za ginekologiju i porodništvo.

Liste pristupnika s bodovima za specijalističko usavršavanje iz abdominalne kirurgije, iz hitne medicine, iz gastroenterologije i iz kardiologije biti će objavljene u tjednu od 13. kolovoza 2018. do 17. kolovoza 2018., kada će biti objavljeni i termini razgovora s kandidatima za navedena specijalistička usavršavanja.

U Zagrebu, 9. kolovoza 2018.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 08.8.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj/ica za rad na radnom mjestu specijalist opće kirurgije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz opće kirurgije

- odobrenje za samostalan rad

- prednost: uža specijalizacija iz vaskularne kirurgije

 

 1. 5 (pet) izvršitelja/ica za rad na radnom mjestu servirke na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

 

 1. 2 (dva) izvršitelja/ica za rad na radnom mjestu čistačice na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

 

 1. 3 (tri) izvršitelja/ica za rad na radnom mjestu čistačice na određeno vrijeme radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

 

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 27.7.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca fizioterapije, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij fizioterapije (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvotupnik medicinsko – laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 14 (četrnaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1. 1 (jedan) izvršitelja za rad na radnom mjestu vodoinstalater i serviser medicinskih plinova na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- SSS/KV vodoinstalaterskog smjera

- položen stručni ispit za rukovatelja posudama stlačenih plinova

- 1 godina iskustva

 

ad.IV. Na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen stručni ispit za rukovatelja posudama stlačenih plinova uz uvjet polaganja istog najkasnije u roku 6 mjeseci od isteka probnog roka.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja .

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

 

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 Datum objave: 25.7.2018.

Klinička bolnica „Sveti Duh“
Zagreb,
Sveti Duh 64

objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

Poništava se točka V. Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za zapošljavanje na neodređeno vrijeme objavljenog dana 15. lipnja 2018. na web stranici Bolnice, web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama broj 55/2018:

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu vodoinstalater i serviser medicinskih plinova na neodređeno vrijeme (m/ž)

 

U Zagrebu, 20. srpnja 2018.
Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 25.7.2018.

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16 i 131/17), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2018. godinu odobrenom od Ministarstva zdravstva, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1.  

abdominalne kirurgije

2 izvršitelja

 1.  

gastroenterologije

1 izvršitelj

 1.  

hitne medicine

2 izvršitelja

 1.  

kardiologije

1 izvršitelj

 1.  

oftalmologije i optometrije

2 izvršitelja

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,

 • odobrenje za samostalan rad.

Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,

 2. Životopis,

 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,

 4. Presliku diplome medicinskog fakulteta,

 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

 6. Presliku odobrenja za samostalan rad,

 7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

 9. Presliku nagrada za vrijeme studija,

 10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

 11. Popis i preslike objavljenih radova s područja struke, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „in extenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,

 12. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,

 13. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o evidentiranom stažu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, izdanu za vrijeme trajanja ovog natječaja (radi omogućavanja točnog izračuna staža).


Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, biti će bodovan težinski prosjek.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno ad 13. biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 i na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.
 

Klinička bolnica „Sveti Duh“