Natječaji za zaposlenja

Datum objave: 22.01.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist/ica kardiologije, ili uži specijalist/ica kardiologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine/ kardiologije ili subspecijalističkom ispitu iz kardiologije
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelj za rad na radnom mjestu fizioterapeutski tehničar/ka na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer fizioterapeutski tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka - citoskriner u Zavodu za patologiju i citologiju, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka u Zavodu za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu voditelj Odsjeka u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena građevinska škola (SSS)
- 3 godine radnog iskustva u struci

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme (m/ž) (m/ž)

Uvjeti:
- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena osnovna škola (NSS)

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja


Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397


Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. 

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 21.01.2020.

Ur.broj: 01-03-300
Zagreb, 17. siječnja 2020.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. prosinca 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Danijela Markulin, bacc.med.lab.diagn., izabire se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-301
Zagreb, 17. siječnja 2020.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. prosinca 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Gloria Mikan, bacc.med.lab.diagn., izabire se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike“, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 20.01.2020.

U Zagrebu, 20. siječnja 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 18. prosinca 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Marko Bilić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz urologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ - dokument u pdf-u

Marija Bura, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz pulmologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“-  dokument u pdf-u

Paula Kilić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz alergologije i kliničke imunologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ dokument u pdf-u

Mr.sc. Gabrijela Kos, mag.pharm., izabrana je za rad na radnom mjestu magistra farmacije na specijalizaciji iz farmaceutske tehnologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh - dokument u pdf-u

Ines Leonhardt, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ -  dokument u pdf-u

Daria Ljubas, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz pedijatrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh - dokument u pdf-u

Lucija Stojčić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ - dokument u pdf-u

Lucija Tominović Gjivić, mag.pharm., izabrana je za rad na radnom mjestu magistra farmacije na specijalizaciji iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ -  dokument u pdf-u

Tomislav Živko, mag.pharm., izabran je za rad na radnom mjestu magistra farmacije na specijalizaciji iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ - dokument u pdf-u
 

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 2. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Marko Bilić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 3. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 4. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 5. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 20. siječnja 2020.

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 15.01.2020.

Ur.broj: 01-03-255
Zagreb, 14. siječnja 2020.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. prosinca 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ante Pavić, Mario Stanić, Nataša Zbiljski, Tena Kajmić, Marija Bajić, Tihomir Varjačić, Kristina Korpar Stojić i Ivana Tomašević izabiru se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-265
Zagreb, 14. siječnja 2020.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. prosinca 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Filip Lučić, bacc.radio.techn., izabire se za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik radiološke tehnologije, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-231
Zagreb, 10.01.2020.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. prosinca 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivana Pavlović, dipl.ing., izabire se za rad na radnom mjestu „nutricionist“, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 10.01.2020.

Lista pristupnika na natječaj za prijam specijalizanata u Kliničku bolnicu „ Sveti Duh“ objavljena je na oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Termini razgovora s povjerenstvima:

14.01.2020

15.01.2020

16.01.2020.

  10,00 h pedijatrija
10,00 h plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
  12,00 h farmaceutska tehnologija  
13,00 h alergologija i klinička imunologija 13,00 h klinička farmacija – bolničko ljekarništvo 13,00 h hitna medicina

14,30 h pulmologija
14,00 h urologija  


Pozivi za razgovore poslani su pristupnicima putem elektroničke pošte.

Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).Datum objave: 03.01.2020.

Ur.broj: 01-03-6266
U Zagrebu, 30. prosinca 2019.

Temeljem članaka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi


ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA
 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 13. prosinca 2019. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku VI. Natječaja za, odnosno kako slijedi:

 VI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu voditelj Odsjeka u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 18.12.2019.

Temeljem članka 121. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Narodne novine br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 6/17), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistra farmacije (Narodne novine br. 73/08), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2019. godinu odobrenom od Ministarstva zdravstva, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 

1.

  plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije

  1 izvršitelj

  2.

   alergologije i kliničke imunologije

   1 izvršitelj

   3.

    urologije

    1 izvršitelj

    4.

     hitne medicine

     2 izvršitelja

     5.

     pulmologije

     1 izvršitelj

     6.

     pedijatrije

     1 izvršitelj

     7.

     farmaceutske tehnologije

     1 izvršitelj

     8.

     kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo

     2 izvršitelja

      

      

     Opći uvjeti:

     • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine/magistar farmacije

     • odobrenje za samostalan rad.

      

     Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

     1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,

     2. Životopis,

     3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,

     4. Presliku diplome,

     5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

     6. Presliku odobrenja za samostalan rad,

     7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

     8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

     9. Presliku nagrada za vrijeme studija,

     10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

     11. Popis i preslike objavljenih radova s područja struke,ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „inextenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,

     12. Ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi:

     1. Presliku svih ugovora o radu i

     2. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja. Elektronički zapismora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja.

     Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama.

     Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici Bolnice.

     Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

     Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, uzet će se u obzir težinski prosjek.

     Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno u točki 12. ovoga Natječaja biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

     Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

     Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 i na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima.

     Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

     Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni radu trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

     Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

     Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

      

     Klinička bolnica „Sveti Duh“     Datum objave: 13.12.2019.

     Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

     NATJEČAJ

     Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

      

     1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu nutricionista na neodređeno vrijeme (m/ž)

     Uvjeti:

     - završen prehrambeno tehnološki fakultet - diplomirani inženjer prehrambene tehnologije (smjer nutricionizam) ili magistar nutricionizma

     - 1 godina radnog iskustva u struci

      

     1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

     Uvjeti:

     - završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS)

     - položen stručni ispit

     - odobrenje za samostalan rad

     - 1 godina radnog iskustva u struci

      

     1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme (m/ž)

     Uvjeti:

     - završen preddiplomski studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike (VŠS)

     - položen stručni ispit

     - odobrenje za samostalan rad

     - 1 godina radnog iskustva u struci

      

     1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

     Uvjeti:

     - završen preddiplomski studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike (VŠS)

     - položen stručni ispit

     - odobrenje za samostalan rad

     - 1 godina radnog iskustva u struci

      

     1. 10 (deset) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme (m/ž)

     Uvjeti:

     - završena medicinska škola (SSS)

     - odobrenje za samostalan rad

      

     1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu voditelj Odsjeka u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme (m/ž)

     Uvjeti:

     - završena građevinska škola (SSS)

     - 3 godine radnog iskustva u struci

      

     Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

     Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

     Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

      

     Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

     https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

      

     Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

     - 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

     - 3 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

     - 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

      

     Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

     Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

     Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

     Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

     Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

     Klinička bolnica „Sveti Duh“     Datum objave: 09.12.2019.

     Ur.broj: 01-03-5951
     Zagreb, 5. prosinca 2019.

      

     Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

     ODLUKU

     Morana Gotić, dipl.iur. izabire se za rad na radnom mjestu „diplomirani pravnik“, na neodređeno vrijeme, u Službi za pravne i kadrovske poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

     RAVNATELJ BOLNICE
     prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.     Datum objave: 02.12.2019.

     Ur.broj: 01-03-5934
     Zagreb, 29. studenoga 2019.

     Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

     ODLUKU

     Monika Gredelj izabire se za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na neodređeno vrijeme, u Službi za opće i servisne poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

     RAVNATELJ BOLNICE
     prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.