EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4078
Zagreb, 9. travnja 2024.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. ožujka 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Danijela Klipa i Nataša Rinkovec izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik sestrinstva“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                                              V.D. RAVNATELJA BOLNICE 
                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

 

Skip to content