EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NATJEČAJ

3-2-thegem-blog-default

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

I. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnjak zaštite na radu, na određeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– VSS diplomirani inženjer zaštite na radu i stručnjak zaštite od požara
– 3 godine iskustva
– položen stručni ispit (opći i posebni dio ZNR)

II. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši referent za javnu nabavu u Odjelu nabave i javne nabave na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– (VŠS/VSS) ekonomskog smjera
– poznavanje rada na računalu
– 1 godina radnog iskustva u struci

III. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završen preddiplomski studij medicinsko – laboratorijske dijagnostike (VŠS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad
– 1 godina radnog iskustva u struci

IV. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručna prvostupnica sestrinstva, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
– odobrenje za samostalan rad

V. 5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena medicinska škola (SSS)
– odobrenje za samostalan rad

VI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad

VII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno – laboratorijski tehničar/ka, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski
tehničar (SSS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad

VIII. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent u Službi za opće i servisne poslove, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena srednja škola općeg, upravnog, ekonomskog ili zdravstvenog smjera (SSS)
– poznavanje rada na računalu
– 1 godina radnog iskustva

IX. 14 (četrnaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena osnovna škola (NSS)

X. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu transportni radnik na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– NSS završena osnovna škola

XI. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu radnika u sabirnici rublja, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena osnovna škola (NSS)

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.
Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor za rad na radnom mjestu stručni referent u Službi za opće i servisne poslove utvrđivat će se provjerom poznavanja rada na računalu te pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.
Literatura za provjeru stručnih sposobnosti kandidata/kandidatkinja će biti objavljena na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od :
– 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS
– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
– 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS
– 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content