EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

„OPIS POSLOVA, NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI I LITERATURA za radno mjesto „stručni referent“ u Službi za opće i servisne poslove

– Zaprima medicinsku dokumentaciju i kontaktira s pacijentima (upis pacijenata na bolničko liječenje, u ordinacije i ambulante, upis pacijenata po ambulantama hitnog prijama, upućivanje pacijenata prema pripadajućim ambulantama), daje im tražene informacije u neposrednom kontaktu ili odgovara na telefonske upite, kontaktira s pratnjom pacijenata.
– Preuzima uputnice iz CEZIH-a za rezervaciju, sakuplja uputnice po ambulantama nakon obavljenih pregleda, naplaćuje i obračunava usluge, slaže obračune usluga po matičnom broju ili redoslijedu dolaska pacijenata, arhivira ih i dnevno prosljeđuje u Službu prodaje, a naplaćenu participaciju predaje na blagajni Bolnice.
– Vrši predbilježbe pacijenata za ambulantno liječenje prema rasporedu rada ambulanti i liječnika.
– Ispunjava razne tiskanice i obrasce (nalog za sanitetski prijevoz, tiskanice za medicinska pomagala), poziva sanitetski prijevoz, fotokopira dokaze o zdravstvenom osiguranju pacijenata izvan sustava HZZO.
– Obavještava nadležnog rukovoditelja o prijamu pacijenata bez zdravstvenog osiguranja i prijamu pacijenata stranih državljana.
– Provjerava podatke pacijenata iz dokumentacije, npr. MBO, OIB, dopunsko osiguranje.
– Priprema radni prostor i vodi brigu o naručivanju potrošnog pribora i organiziranja servisiranja uredskih strojeva.

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima ustrojiti lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, prvih pet najuspješnijih kandidata se upućuje na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.

5/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.

6/ Povjerenstvo dostavlja Ravnateljici Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a ista o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

1/ Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN broj: 100/18, 125/19 i 147/20
2/ Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN broj: 80/13, 137/13, 98/19
3/ Normativni akti Bolnice sa mrežne stranice: http://www.kbsd.hr/Normativni-akti (Statut, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji, Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena, Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka, Pravilnik o zaštiti na radu)
4/ ECDL modul 1 i 2

Poziv na provjeru stručnih znanja biti će objavljen na mrežnim stranicama Bolnice.

Skip to content