EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OGLAS

3-2-thegem-blog-default

Na temelju članka 27. Stavka 3. Alineja 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Narodne novine br. 92/19), ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

OGLAS
Oglas se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 60 dana, radi zamjena za bolovanje za:

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ica radiološke tehnologije (m/ž)
Uvjeti:
– završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad
– 1 godina radnog iskustva u struci

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.
Sve obavijesti vezane uz ovaj Oglas, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916

Prijave na oglas treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Oglas za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na oglas dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content