EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OGLAS

3-2-thegem-blog-default

Na temelju članka 27. stavka 3. alineja 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Narodne novine br. 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20, 3/23), ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 60 dana, radi zamjene za:

I. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu telefonist u Službi za opće i servisne poslove (m/ž)
Uvjeti:
– završena srednja škola (SSS)
– 1 godina radnog iskustva u struci

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati koji imaju pravo na privremenu zaštitu, sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine br. 70/15 i 127/17) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022. godine (KLASA: 022-03/22-04/77, URBROJ: 50301-21/21-22-2) – 022-03-22-04-77_3-07-03.pdf (gov.hr), trebaju uz životopis i preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, dostaviti i iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektroničke pošte putem koje će im biti dostavljani pozivi na razgovor s povjerenstvom.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete, prema Odluci ravnateljice mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.

Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju od 60 dana.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Oglas, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata bit će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima:

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21.), dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i uz prijavu na oglas priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Prijave na oglas treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Oglas za zapošljavanje (navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati. Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci/stručnoj spremi.

Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na oglas dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content